Weekbericht Rotary Club Nijmegen 90 jaar 29 oktober 2021

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 29 oktober 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek.NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   14 leden

Gasten:  Roswitha Weiler, Carla van Amerongen en Meeke Benraad

PROGRAMMA:

 • 5 November:  Cees Gips en Jacqueline Legrand – Toelichting concept statuten en huishoudelijk reglement
 • Do 11 november: Bernard van Welzenes – Overwegingen bij het Carnavalsfeest
 • 19 november: Ruud Klep – De Versfabriek
 • 26 november: Lily Verhagen – Leven bij de Warao indianen in de Orinoco-delta
 • 3 december: Algemene Leden Vergadering
 • Do 9 december: Paul van Tongeren – titel volgt
 • 17 december: Jan-Roelof Moll – Factfinding hoogwater 2021
 • 24 december: Tjeerd Jansen – Christelijke thema’s in “Lord of the Rings”

 BELANGRIJKE DATA:  

 • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere club te Elst
 • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

 MEDEDELINGEN:  

 • De voorzitter meldt dat er geen jarigen zijn.
 • Eelke de Jong houdt deze vrijdagmiddag zijn afscheidsrede in de Aula.
 • Via Elsbeth komt het bericht binnen dat het niet goed gaat met Anneke Gabreëls. Zij is aan het laatste deel van haar leven bezig. Zij waardeert nog steeds alle naastenliefde die ze ontvangt. Dus een kaartje of telefoontje wordt zeer op prijs gesteld.
 • Extra aandacht voor de bijeenkomst van 5 november. Hopelijk kunnen velen aanwezig zijn bij de toelichting op de Statuten en HR. Vragen/opmerkingen kunnen ook per mail gesteld worden aan Cees Gips. Op 3 december hopen we dit dossier te kunnen sluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering.
 • RC Tongeren heeft ons uitgenodigd voor een mooi concert van een drietal jonge musici. Dit wordt gecoördineerd door Cyril Spiertz. Dus voor vragen of opgeven kan iedereen zich tot hem wenden.
 • Ronald praat ons bij over het 80+ project. Op dit moment denkt de lustrumcommissie een verantwoord programma neer te kunnen zetten, met uiteraard de maximale maatregelen die genomen kunnen worden. Ca 2 ½ week van tevoren zal een definitief besluit genomen worden. Mogelijk dat er nog wat aan de lengte van het programma gesleuteld wordt. Er hebben zich vele chauffeurs aangemeld. Daarvoor dank! Iedereen is welkom om te blijven nadat gasten afgezet zijn en de auto is geparkeerd. Mogelijk zullen ook wat chauffeurs als tafelheer/tafeldame ingezet worden. Er wordt voor een drankje en een hapje gezorgd voor de vrijwilligers. Graag willen we ook wat PR omdat het een mooi project is in deze tijd voor de eenzame ouderen, maar ook omdat we de jongeren van ROC hierbij betrekken die dit als stage mogen noteren voor hun opleiding.

VOORDRACHT:

Bart Benraad leidt onze gast in. Roswitha Weiler is senior beleidsadviseur Vluchtelingenwerk Nederland (VWN). Zij heeft antropologie gestudeerd en onlangs kwamen Bart en Roswitha elkaar weer eens tegen tijdens een Middelbare School reünie. De afspraak voor deze voordracht stond al voor Corona vast, maar kon nu pas ingewilligd worden. In die tussentijd is er al weer veel veranderd en is het een hele drukke periode op dit moment.

VWN is een niet-gouvernementele organisatie die in 1979 is opgericht. De missie van VWN laat zich als volgt omschrijven: Vluchtelingenwerk Nederland is een onafhankelijke, breed samengestelde professionele organisatie die zich op basis van de universele verklaring van de rechten van de mens inzet voor de bescherming van asielzoekers en vluchtelingen. Door de inzet van vele vrijwilligers bieden we hen persoonlijke steun en behartigen we hun belangen tijdens hun toegang, opvang en maatschappelijke participatie, primair in Nederland.

In de praktijk betekent dit o.a. begeleiding van asielzoekers tijdens de asielprocedure (50.000 in 2020) en van vluchtelingen tijdens hun integratieproces (62.000 in 2020). Centraal staat persoonlijke begeleiding, collectieve belangenbehartiging en bevorderen van het draagvlak. Dit gebeurt d.m.v. een landelijk dekkend netwerk met 12.500 vrijwilligers en 76.000 donateurs. Verder ontvangt VWN gelden via de Nat. Postcode Loterij, subsidies en fondsen.

Aangezien het van groot belang is waar we over spreken bij het werk van VWN is de terminologie heel belangrijk. De volgende terminologie wordt gehanteerd:

 • Een vluchteling is iemand die in zijn eigen land wordt vervolgd, en daar geen bescherming kan krijgen tegen die vervolging. Bijvoorbeeld vanwege religie, politieke overtuiging, seksuele gerichtheid of het behoren tot een etnische of sociale groep.
 • Niet iedere asielzoeker is een vluchteling. Een asielzoeker is iemand die een ander land om bescherming vraagt. In de asielprocedure wordt onderzocht of een asielzoeker ook een vluchteling is.
 • Als een asielverzoek wordt ingewilligd, krijgt iemand een vluchtelingenstatus. Veel overheidsdiensten en instanties spreken dan ook wel van (asiel)statushouders. Statushouders zijn dus erkende vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

In 2020 waren er wereldwijd 82 miljoen mensen op de vlucht. In de EU hebben we te maken met 420.000 vluchtelingen in 2020. Mn in Duitsland en Frankrijk. Nederland kende in dat jaar 14.000 vluchtelingen. In 2019 was dat 22.500 en ook in 2021 zal dat aantal weer hoger liggen dan vorig jaar. De grootste piek de afgelopen jaren lag in 2015. De  Nederlandse overheid heeft de verantwoordelijkheid voor de vluchtelingen en heeft dit uitbesteed aan het COA. Procedure in het kort: Als een vluchteling in Nederland aankomt komt deze in een AZC of noodopvang terecht. Zodra een asielverzoek is ingewilligd wordt er op zoek gegaan naar een goede huisvesting in gemeenten. Als het verzoek is afgewezen of de tijdelijke vergunning is ingetrokken moet de vluchteling vertrekken (zelfstandig of gedwongen).

Zodra een asielaanvraag is gestart en gekeurd is door de IND begint het werk van VWN. Zij ondersteunen o.a. met juridische hulp, helpen bij contact leggen lokale afdelingen VWN en bij inburgering, zoeken naar opleidingen/stageplekken of banen. Het is gericht op duurzame bescherming van vluchtelingen. Dit houdt in een persoonlijke begeleiding van de vluchteling (m.n. door vrijwilligers), doorverwijzing naar andere dienstverleners (bemiddeling en interventie), monitoring uitvoering/signalering van lacunes en misstanden, beleidsbeïnvloeding en lobby (aanpak oplossing via samenwerking) en bevordering van het maatschappelijk draagvlak.

Het beleidsteam waar Roswitha deel van uitmaakt, probeert via lobby invloed uit te oefenen op de plannen van beleidsmakers en hun besluiten om zo een ruimhartig beleid te krijgen, waarbij de positie van de vluchteling versterkt wordt en ook het draagvlak vergroot wordt. Onder andere het regeerakkoord, signalen uit de praktijk van VWN en partners zijn van groot belang alsmede interne en externa onderzoeken. Deze lobby vindt direct (via ministeries, Tweede Kamer) of indirect plaats (via bijv. ombudsman, Amnesty en universiteiten). En zowel voor als achter de schermen.

De inzet van VWN is een duurzame bescherming middels een langjarige inzet. Te denken valt aan o.a. een snelle en zorgvuldige asielprocedure, een gemeenschappelijk en solidair Europees vluchtelingenbeleid en integratiekansen door een goede inburgering en duurzame (arbeids)participatie.

Door de volgende recente ontwikkeling is het druk bij VWN: de menselijke maat (web van wantrouwen), Afghanistan, tekort aan opvang/huisvesting, een nieuwe inburgeringswet vanaf 1 januari 2022 en Fort Europa (Moria, Belarus en Frontex).

Het aantal bewoners van AZC’s is op dit moment al het hoogste sinds de piek in 2015 (31.854). De toename die we zien van asielaanvragen is dit jaar vooral uit Afghanistan en Syrië.  Met deze toename van azc-bewoners wordt op dit moment ingezet op de volgende dilemma’s:

 • Opvang: omstandigheden opvang in centra verbeteren of juist inzetten op zo kort mogelijk verblijf?
 • Huisvesting: voorkeurspositie voor vluchtelingen bepleiten vanwege hun bijzondere achtergrond of juist nadruk op huizen voor iedereen?
 • Inburgering: nadruk leggen op NL-taalverwerving of zo snel mogelijk aan de slag?
 • Arbeidsparticipatie: inzetten op werk op (oude) niveau of accepteren van werk op lager niveau?

De aanpak van deze dilemma’s heeft verschillende kanten: o.a. voor/achter de schermen, ambtelijk of politiek, aanklagen of samenwerken, voor of met vluchtelingen. De ervaring leert echter dat het een mix is van principieel, praktisch en pragmatisch.

Na dit mooie verhaal was er ruim de tijd voor discussie. Naar aanleiding van verschillende vragen leerden we dat er een fusie binnen VWN op het plan staat tot 1 stichting, werkt Roswitha 1/3 intern en 2/3 extern. Het is een hele dynamische baan, waarbij het tot haar voordeel werkt dat zij veel vluchtelingen kent. Ze merkt wel dat het klimaat verhardt en de omstanders snel een mening hebben. Nederland is echt een land dat draait op vrijwilligers. In andere landen is het vaak overheid of kerk die veel voor vluchtelingen doet. VWN is erg blij met de support van Nationale Postcode Loterij. Zij zijn een van de mede-oprichters hetgeen nu helpt doordat ze eigenlijk altijd geld toegewezen krijgen. Het is Roswitha niet bekend of VWN ook in Nederland gezamenlijke projecten heeft met Rotary, maar daar zou ze zich dan echt in moeten verdiepen. In Heumensoord is het vooral Bindkracht dat vanuit COA is aangewezen voor de begeleiding. Gebrek aan opvang heeft te maken met overheidsbezuinigingen. VWN heeft iedereen in beeld, ook de economische vluchteling. Maar dit is eigenlijk een migrant en komt niet in aanmerking voor asiel. Maar houdt wel plekken vast en ‘verpest’ het dus eigenlijk voor de echte vluchteling. Nederland hanteert geen quotum voor zgn. uitgenodigde vluchtelingen (zoals Canada en VS), maar daar wordt nu wel aan gewerkt. De politiek heeft het toch altijd nog voor het zeggen (denk aan de 500 kinderen die VWN naar Nederland wilden halen met hulp van BN’ers, provincie e.d., maar het is uiteindelijk niet gelukt).

De voorzitter dankt Roswitha voor deze boeiende en inspirerende voordracht.

 

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.