Weekbericht Rotary Club Nijmegen 90 jaar 16 april 2021

page1image53094976

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 90 / Jaargang 63 / Bijeenkomst 16-04-2021
Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 24 leden
Gasten: Abo Rassa (spreker)

  • PROGRAMMA:
    Vrijdag 23 april Pieter-Matthijs Gijsbers: Lustrum RC Nijmegen 90 jaar reis naar Berlijn.
  • Vrijdag 30 april 5e vrijdag: Fred Lotgering: Filosofische bespiegelingen over vrijheid

Mededelingen
• geen jarigen
• Er zijn wel twee meldingen van overlijdens, namelijk van ons oud-lid Gerard Lemmens en van Bernadette Flipse, echtgenote van Charles Flipse (oud-lid).
• Er zijn gegadigden nodig voor de verslaglegging in de komende maanden, want er dreigen gaten. S.v.p. melden bij Salima.
• Er zijn vragen gesteld over de financiële situatie van Hidaya, in verband met ons project met die school. Daar is nader onderzoek naar gedaan door Jeroen Simkens, na het eerdere onderzoek dat al gedaan was door de Jubileumcommissie. Hij had daar graag vandaag verslag van gedaan, maar is verhinderd. Hij komt hier later op terug.
• Theo Bergen, Hans Classsen en Jan Roelof Moll zijn bij de opening van de bibliotheek van Hidaya geweest. Hans doet er enthousiast verslag van. Het was een heel plezierige en gezellige bijeenkomst, en een voortreffelijke opening. De verjaardag van de school werd daarbij herdacht, en er werd omstandig stil gestaan bij de samenwerking met onze Rotaryclub, die omstandig werd bedankt. Theo had een mooie bijdrage in de vorm van een gedicht over de honger naar lezen. Er werd mooi voorgelezen door een meisje uit een tekst over de recente gestarte Ramadan. En uiteindelijk was er een symbolisch doorknippen van een lint dat de eigenlijk opening markeerde. Hans, Jan Roelof en Theo zijn vervolgens met tasjes met informatie over de bibliotheek door de school gegaan, om die uit te reiken aan de leerlingen in de verschillende klassen. Er zijn uitgebreid foto’s gemaakt, die nog onze kant op komen.
• Fred Mouw is aanwezig en krijgt lof toegezwaaid van de overige aanwezige leden voor het programma over de bevrijding van Westerbork. Fred vertelde ons dat maar liefst 1,1 miljoen mensen naar die uitzending hebben gekeken.
• Voor volgende week stond in ons programma dat we zouden spreken over de Statuten en het HR. Dat stellen wij uit. In overleg met Cees Gips, Jacqueline Le Grand en het bestuur is de conclusie getrokken, dat wij dit toch pas moeten gaan bespreken als wij weer fysiek bijeen kunnen komen. Volgende week zal in plaats hiervan Pieter-Matthijs Gijsbers vertellen over zijn reis naar Berlijn met RC Nijmegen-Zuid.

Verslag
Abo Rassa is te gast en vertelt ons over zijn betrokkenheid bij de lokale initiatieven in duurzame energievoorziening. Hij is 40 jaar, getrouwd en heeft drie kinderen. Hij woont in Nijmegen-Noord met uitzicht op de windmolens langs de A15. Zelf is hij sinds 2019 bij de energie-coöperatie WPN. Daarvóór heeft hij veel gewerkt op andere plekken in de energiesector. Hij is bedrijfseconoom van huis uit. Al met al kent hij energiesector vanuit verschillende gezichtshoeken, en hij wilde graag op lokaal niveau met zijn kennis en inzicht bijdragen.
Toen hij in het bestuur van de coöperatie kwam was er al een windpark. Inmiddels zijn er volop plannen in ontwikkeling voor een zonnepark. Voor de WPN het windpark ontwikkelde, was de Eneco druk bezig geweest met de opzet voor een dergelijk park. Eneco heeft haar plannen echter moeten stopzetten, waarna er een initiatief opkwam vanuit een groep mensen om met een coöperatief model het windpark te realiseren. De ontwikkelingen zijn toen snel gegaan, en binnen twee jaar kon met de bouw begonnen worden.
Toen dat park een feit was, is er een gesprek onder de leden van de coöperatie op gang gekomen over wat er nog meer mogelijk zou zijn om te ontwikkelen. Op het moment dat Abo instapte, waren er inmiddels al ideeën voor een bredere opzet met ook een zonnepark. De bouw is nu gestart voor zonnepark met een 5 megawatt piek. Binnenkort gaat een actie starten voor verdere crowdfunding voor dit initiatief, dat ook door de Triodos met een lening wordt ondersteund. Het nieuwe zonnepark zal worden aangesloten op dezelfde infrastructuur die het windpark ontsluit.
De coöperatie bracht snel 1000 leden bijeen voor het windpark. Zij hopen op meer leden voor dit zonnepark. Het is nadrukkelijk de bedoeling om economisch binnen de horizon van het Nijmeegse te blijven opereren. Ook bij de uitvoering van het project wordt geprobeerd om zoveel mogelijk lokaal en duurzaam te opereren. Helemaal mogelijk is dat echter niet, omdat er veel onderdelen uit China moeten komen.
Abo verwacht dat er na de realisering van dit zonnepark waarschijnlijk weer een moment van bezinning zal komen in de coöperatie, met de vraag naar de mogelijke ontwikkeling van nieuwe stappen. Daarbij liggen er een paar grote uitdagingen. Één belangrijke vraag is, hoe je dit allemaal doet met een coöperatief model. De betrokkenheid van de leden is een kostbaar ding. En de vorm van een coöperatie helpt bij het ontwikkelen van draagvlak voor duurzame energieopwekking. Maar anderzijds is er de complexiteit van de eisen van een goede bedrijfsvoering. In ieder geval zal de organisatie stapje voor stapje moeten worden geprofessionaliseerd. Het zal een belangrijke opdracht zijn om die professionalisering gestalte te geven op een wijze die recht blijft doen aan de cultuur van de coöperatie.
De enthousiaste en heldere inleiding van Abo roept de nodige vragen wakker, waar hij op reageert. Één van de eerste vragen gaat over het verschil van de rol en positie van leden en donateurs. Abo verteld dat dit een belangrijk onderwerp van discussie is in het bestuur. De leden zijn van groot belang. En op het moment is er nog een ledenvergadering waarin iedere individuele stem telt. Maar vanzelfsprekend is het ook belangrijk om de belangen te borgen van de mensen die financieel bijdragen. En er zijn grote verschillen in de hoogte van de bijdragen. Er moet goed nagedacht worden over hoe dit alles in de toekomst goed wordt georganiseerd.
Op een vraag over de relevantie van zelf zonnepanelen op het dak te hebben, benadrukt Abo het belang van het opwekken van energie dicht bij de gebruiker. Maar er ligt een grote uitda-ging om de infrastructuur te ontwikkelen die voor een goede en duurzame energievoorziening noodzakelijk is. Hoe belangrijk lokale opwekking ook is, vereist dit een brede maatschappe-lijke discussie op vele niveaus van lokaal tot en met internationaal, om tot een duurzame inrichting te komen. Voor ons in Nederland zal het daarbij belangrijk blijven om perspectief te houden op Europese samenwerking.
Er wordt gevraagd naar de kwestie van effectief gebruik van (publieke) ruimte. Abo bevestigt het belang van die vraag. Er is veel verzet tegen aparte wind- en/of zonneparken. Er gebeurt daarom veel in de vorm van zonnepanelen op daken van industrieparken. Om redenen van efficiëntie is er door de coöperatie daarom ook gekozen voor het aanleggen van zonnepanelen op het terrein van het windpark. Kwesties van een goede benutting van infrastructuur en besturen spelen daarbij ook een rol, en ook de vraag naar een goede samenwerking tussen verschillende initiatieven.
De coöperatie heeft niet als coöperatie een standpunt over de verzonning en verwinding van Nederland, ook al omdat het een lokaal perspectief heeft. Maar Abo heeft er wel een opinie over; een voorzichtig standpunt, want het is complex discussiepunt. Naar zijn mening is de tijd van kolen geweest. Maar het opwekken van zon- en windenergie gaat zijns inziens voor Nederland niet voldoende zijn. Op Europees niveau lijkt er echter een slag te slaan. Ook moet er zeker gekeken worden naar de benutting van de Noordzee, waar nog het nodige mogelijk is. Ook is toekomstige technologieontwikkeling relevant. Maar dat moeten we ons niet rijk mee rekenen, want die ontwikkeling is niet oneindig. Als land zullen wij internationale samenwerking nodig blijven hebben. En daarbij zal ook gekeken moeten worden naar kernenergie. Of kernenergie een oplossing is voor de korte- of ook voor de lange termijn, weet hij niet. Maar in Frankrijk wordt een grote hoeveelheid energie op die wijze opgewekt. En dat levert ook ons zekerheid.
Abo bevestigt in reactie op opmerkingen daarover, dat het internationale plaatje complex is. Er gebeurt veel op het gebied van kernenergie. Maar zijn ook nog heel veel kolencentrales in gebruik, en er worden er nog veel gebouwd. Ook opslag is een probleem. De kwaliteit van kabelverbindingen is niet vanzelfsprekend. Energieprijzen en de politiek daarvan is nog een geheel andere en heel relevante problematiek. Het benadrukt het belang van een ontwikkeling van goede internationale samenwerking. Maar dat belang neemt de relevantie niet weg van het uitrollen van betrouwbare en goed geïntegreerde lokale systemen.
Aan het einde van de uitwisseling bedankt Lilian Abo voor zijn geëngageerde bijdrage. Wij kijken graag uit naar nader nieuws in de toekomst.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels.