Weekbericht Rotary Club Nijmegen 17 juni 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 / Jaargang 64 /  Bijeenkomst  van 17 juni 2022

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

 MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:        16 leden

Gasten:            1 gast

 Welkom: –

Inkomend voorzitter Maike Wooldring neemt alvast de honneurs waar voor uitgaand voorzitter Jan Roelof Mol.

Spreker Anton van Erve.

Jarigen afgelopen week: 

-De voorzitter feliciteert alle (groot)ouders van harte met hun onlangs geslaagde (klein)kinderen!

Mededelingen:

  • er zijn inmiddels 35 aanmeldingen voor de bestuursoverdracht op vrijdag 24 juni a.s. in Villa ‘Klein Heumen’;
  • deze week vindt de secretariaats-overdracht plaats van Salima aan Nadine;
  • het gouverneursbezoek is gepland voor vrijdag 28 augustus a.s.;
  • op vrijdag 24-juli komen wij niet bijeen in Groenewoud, maar liefst wel langs de St. Annastraat!
  • Quader meldt dat de actie: ‘Hoop voor Oekraine’ inmiddels ruim 20.000 euro heeft opgebracht!
  • a.s. zaterdagavond lopen enigen van ons mee in ‘ de nacht van de vluchteling’  (40 km: Nijmegen-Arnhem en v.v.)
  • De eerste datum voor onze ‘ avondjes van acht’ is gepland op 11 augustus 2022; houdt die datum dus vrij!

Het woord wordt gevraagd door:

Anneke Assen doet kort verslag van haar bezoek aan de jaarlijkse International Convention van Rotary, dit jaar in Houston, Texas; zij heeft daar ons Hidaya-project en haar aandachtsgebied “Empowering Girls’ onder de aandacht kunnen brengen. Zij heeft al de nodige positieve reacties ontvangen.

PROGRAMMA

Astrid introduceert -op verzoek van golfvriend en ‘aanbrenger’  Bart Benraad de spreker van vanmiddag: dr. Anton van Erve, geoloog/aardkundige en gespecialiseerd in de opsporing en uitbating van winplaatsen voor fossiele brandstoffen ‘all over the world’

De heer van Erve geeft eerst een overzicht van zijn zeer diverse professionele activiteiten werkplekken na afloop van zijn studie geologie in Utrecht. Aan de hand van een groot aantal zeer technische en gedetailleerde sheets krijgen de toehoorders vervolgens een indruk van de vorming en de werking van een zgn. ‘ olieproducerend systeem’: een voorraad onder zeer specifieke condities diep onder de grond opgeslagen oliehoudend gesteente, resultaat van fysiologische omzetting onder hoge druk van planktonresten gedurende 2-10 miljoen jaar. Onderscheiden moet worden tussen aardolie- en aardgasvooraden,  hoewel ze vaak in combinatie voorkomen.

Grote vondsten, zgn. ‘ Giants’ bevinden zich maar op een paar plekken ter wereld, met name onder het Arabische schiereiland en Venezuela. ‘ Slochteren’ is in dit opzicht een unicum als ‘gas-Giant’  in een totaal andere geologische omgeving dan de ‘grote vondsten aan zee’.

De toehoorders krijgen een stortvloed aan informatie te verwerken met overigens een heel heldere conclusie : net als in de vroege jaren ‘ 70 is er veel commotie over a.s. tekorten. De werkelijkheid gebiedt echter te melden dat de nu getraceerde voorraden na 50 jaar nog minstens zo groot zijn als destijds! Bijkomende geruststelling voor ‘ fossiel-doemdenkers’ mag zijn dat met de onmiskenbaar verder doorstijgende prijzen (bijv. als gevolg van de vraagtoename in Afrika tot 2050?) ook de olieopbrengsten zullen blijven stijgen. Daardoor wordt het steeds rendabeler om ook kostbaarder te exploiteren kleinere vindplaatsen alsnog in gebruik te nemen.

Spreker maakt overigens zich wel serieuze zorgen over de a.s. tekorten aan zeldzame mineralen, onmisbaar voor de telecomsector in ruime zin. De grondstofvoorraden zijn hier zeer bepekt, voor zover nu bekend en er dreigt een handelsoorlog, die zou kunnen resulteren in een zeer ongelijke distributie van onmisbare grondstoffen voor vitale sectoren in grote landen ( telecommunicatie, lucht- en ruimtevaart, satelliet-techniek etc.)

Op een vraag over de milieuaspecten van de olie-en gaswinning heeft spreker weinig te melden; voor hem staat vast dat ook -los van het gebruik als energiebron voor explosiemotoren, allerlei grote industriële productieprocessen (kleding, plastics, isolatie etc.) volledig afhankelijk zijn en blijven van de beschikbaarheid van aardolie!

Spreker zegt toe de gepresenteerde technische informatie op sheet te zullen nazenden, nadat hij die heeft ‘geschoond op vertrouwelijke informatie’! Deze heeft u dus nog te goed.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.