Weekbericht RC Nijmegen 90 jaar 5 november 2021

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 64 /  Bijeenkomst 5 november 2021

 Motto van clubvoorzitter Jan Roelof Moll “Rotary beweegt voorwaarts! ”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:   16 leden

Gasten:  —

PROGRAMMA:

  • Do 11 november: Bernard van Welzenes – Overwegingen bij het Carnavalsfeest
  • 19 november: Ruud Klep – De Versfabriek
  • 26 november: Lily Verhagen – Leven bij de Warao indianen in de Orinoco-delta
  • 3 december: Algemene Leden Vergadering
  • Do 9 december: Paul van Tongeren – titel volgt
  • 17 december: Jan-Roelof Moll – Factfinding hoogwater 2021
  • 24 december: Tjeerd Jansen – Christelijke thema’s in “Lord of the Rings”

 BELANGRIJKE DATA:  

  • 16 november: Gouverneursbezoek samen met andere clubs te Elst
  • 10 december: Lustrumfeest, dag voor 80-plussers

 MEDEDELINGEN:

 Namens de commissie weekbericht: de powerpoint van Roswitha Weiler (weekbericht 29/10) is uitdrukkelijk voor eigen gebruik! Op verzoek van de voorzitter: wees je bewust dat al hetgeen binnen de club gewisseld wordt ook vertrouwelijk is.

Voorlezen bij Hidaya is gestart. Voorlezers, kinderen en docenten zijn enthousiast.

Er liggen boekjes gereed van de afscheidsrede van Eelke de Jong.

Lilian van der Velden was blij verrast met de bloemen die ze namens de club kreeg aangereikt vanwege haar goede herstel. Geweldig dank!

Geen jarigen.

Hans de Haan heeft twee kaarten beschikbaar voor een uitvoering van werken van Mendelssohn in het Concertgebouw. Francis Raymakers aanvaardt ze in grote dank.

Cor Cremers laat, in vervolg op zijn recente inleiding, nog enige afbeeldingen zien van werken van Albert Cuyp (het Valkhof) en Barend Cornelis Koekoek (Wylerbergmeer). Prachtige werken, met name die van Cuyp. Al deze werken en meer zijn te zien op een prachtige tentoonstelling in het Dordrechts museum te Dordrecht. Een aanrader!

Verslag bijeenkomst:

Vanmiddag worden de aan de leden toegezonden concepten van de voorgenomen notariële vastlegging van onze Statuten en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement door Jacqueline Legrand en Cees Gips gepresenteerd.

De voorzitter geeft hen het woord.

Jaqueline legt uit hoe wij, Jaqueline zelf, Jan Roelof en daarvoor Lilian van der Velden, en ook schrijver dezes tot de nu voorliggende concepten zijn gekomen.

Leidend waren daarbij en in volgorde van belangrijkheid de door RI verstrekte standaard Statuten met daarbij behorend Huishoudelijk Reglement, onze eigen clubmores en het huidige tijdsgewricht.

Uiteraard alles binnen de kaders van de Nederlandse wet- en regelgeving.

Op basis van de wet is in een club als de onze de algemene (leden-) vergadering het hoogste orgaan.

Het bestuur verzorgt het dagelijks beleid, bestuurt de vereniging en vertegenwoordigt haar in rechte.

Zij zet taken uit naar diverse daartoe ingestelde commissies die voor de uitvoering daarvan een eigen verantwoordelijkheid dragen en terug rapporteren aan het bestuur.

Indien gewenst kan een bestuurslid op verzoek van die commissie of op eigen verzoek (incidenteel) deelnemen aan het overleg binnen die commissies.

Het bestuur kan klein en slagvaardig gehouden worden en in beginsel bestaan uit een voorzitter, secretaris en penningmeester.

Indien gewenst kunnen de inkomend en de uitgaand voorzitter naast anderen deel uitmaken van het bestuur, dan wel op haar verzoek (incidenteel) uitgenodigd worden om aan de beraadslagingen binnen het bestuur deel te nemen.

In dit laatste geval, dragen zij geen bestuursverantwoordelijkheid en hebben ook geen stemrecht bij de besluitvorming.

De rol van RI is op een enkel punt enigszins teruggebracht. Voor wijziging van de Statuten behoeven we niet hun toestemming, maar dienen wij hen wel te informeren.

Fijn dat er vanuit de leden via e-mail vooraf met vragen en adviezen is gereageerd op de rondgezonden concepten.

In de week van 8 november bestaat nog een kans om via e-mail vragen en opmerkingen met Jaqueline en mij te wisselen.

Daarna maken we aan de hand van de uitkomst van de behandeling van vanmiddag en de bijdragen van de leden de definitieve concepten gereed.

Deze zullen vervolgen ter informatie weer aan de leden worden toegezonden en vervolgens in de bijeenkomst van 3 december aanstaande worden vastgesteld. Vervolgens worden de akten getekend en per afschrift ter informatie toegezonden aan RI.

Uiteraard worden ze ook, voor eenieder ter inzage geplaatst op onze website.

De bedoeling is dat het levende documenten zijn. Met name ook het Huishoudelijk Reglement.

We gaan ermee aan de slag en als blijkt dat een enkele formulering in een bepaling op enig moment minder bij ons past, wijzigen we die gewoon.

Voor de statuten betekent dit wel wijziging bij notariële akte en inschrijving daarvan bij de Kamer van Koophandel.

Het Huishoudelijk Reglement kan gewoon onderhands en op elk gewenst moment worden aangevuld en/of gewijzigd.

Het was een plezierige, interactieve bijeenkomst met mooie huishoudelijke discussies.

Toch best een prestatie bij de behandeling van een niet altijd even attractief onderwerp als het onderhavige.

Applaus voor onszelf! CG

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.