Weekbericht RC Nijmegen 8 oktober 2020

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 90 / Jaargang 63 / Bijeenkomst 08 -10 -2020
Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Online meetings met ingang van 16 oktober a.s.
Start: 13.00 uur via https://www.gotomeet.me/RotaryClubNijmegen
Aanwezig: 12 leden (en 9 kijkers via videolink)
Gasten: geen

PROGRAMMA:

  • 16 oktober: Astrid Wessels: Rotary Peace-fellowship
  • 23 oktober: Gouverneursbezoek
  • 30 oktober: 5e vrijdag: Hans de Haan: Een vergeten uitvinder
  • 06 november: Jan Roelof Moll: Droogte en de waterhuishouding in Nederland
  • 12 november: (?)
  • 18 november: N.B.: WOENSDAGAVOND: een avond bij Dekker van der Vegt
  • 27 november: Clubzaken: Statuten en Huishoudelijk Reglement
  • 04 december: Astrid Snel: Van Rotary in actie (Rotaract) naar actief op ROC Nijmegen

MEDEDELINGEN:

· Hanneke Arpots heeft haar lidmaatschap van de club opgezegd.
· 12 oktober is de eerstvolgende Bestuursvergadering
· De intekenlijsten gaan rond.
· Les Voies Romaines wordt voor dit jaar afgezegd. Luxemburg organiseert de bijeenkomst in het komende jaar, en schuift dus hun programma een jaartje op.
Verslag

Er staan vanavond twee onderwerpen op het programma: (1) ontwikkelingen in de commissies, en mogelijke samenwerking op commissie-niveau en (2) een praatpapier van Lilian over het beleid van de club.

Er worden mededelingen gedaan vanuit de verschillende commissies:

· Community service: Harry praat ons bij over zijn commissie, die heel gezellig is, maar bovendien effectief. Hij is er met veel plezier voorzitter van. Op hun bijeenkomsten worden de ingediende aanvragen besproken, waarna advies wordt uitgebracht aan het bestuur. En na die bespreking gaan ze een hapje eten. Corona heeft natuurlijk invloed op de werkzaamheden. Zo wordt er jaarlijks een groter en onderling verbinden evenement georganiseerd, maar is het de vraag of dat dit jaar weer kan. In principe zijn zij er helemaal voor, maar de corona-ontwikkelingen moeten worden afgewacht. Jeroen vraagt hem om hiervoor ook een bruggetje te leggen naar de jubileumcommissie.
· Jan Ramaekers’ commissie Vocational heeft het niet gemakkelijk gevonden om fysiek bijeen te komen, maar heeft zelfs gemerkt dat vergaderen per video niet meevalt. Er zijn desalniettemin aanzetten naar anderen commissies, Met name is er een idee richting ROC in het kader van het lustrum. Hij heeft contact gehad met één van de leerkrachten, Astrid Snel, die ook Rotaracter geweest is. Zij komt wellicht binnenkort bij ons een inleiding houden. Ook wil de commissie graag weer beroepspraatjes gaan organiseren. Een idee om een bijeenkomst te houden over ethisch handelen in de beroepspraktijk, is samen met Bart Benraad in ontwikkeling. Ideeën van een ieder om dit verder uit te diepen zijn welkom.
· Theo meldt vanuit de Lustrumcommissie dat wij de viering van “RC Nijmegen 90 jaar” zullen starten met een feestelijke nieuwjaarsbijeenkomst op 8 januari. Het lustrumjaar zal tot eind 2021 lopen. Op 25 juni zal een ludiek feest worden georganiseerd. De afsluiting zal plaatsvinden op 10 december met een bijeenkomst in de Stevenskerk. Wat de aard van die bijeenkomst precies zal zijn, is nog niet bepaald. Maar men denkt aan een activiteit voor 80-plussers. Voor het project van het lustrumjaar is een activiteit rond laag-geletterdheid in voorbereiding. Er is een school geïdentificeerd waarmee de activiteit georganiseerd wordt, en er is uitgegaan van de behoefte die zijzelf aangaven. Op basis daarvan is gekozen voor het versterken van hun bibliotheekfaciliteiten en voor de aanschaf van chrome-books voor één van de jaargroepen. Men is bezig met een subsidieaanvraag daarvoor, en er wordt nagedacht over een bijdrage van de club, wellicht middels een hands-on project. De commissie is geïnteresseerd in een link met zowel Community-service als met de programmacommissie.
· Jan Roelof vertelt dat er vanuit International best enig verlangen is om met onze contactclubs Tongeren en Mönchengladbach het één en ander te doen. Maar corona maakt het ons moeilijk. De activiteiten van dit jaar voor Les Voies Romaines zijn dan ook afgeblazen, en worden verplaatst naar het komende jaar. Wel is men druk bezig met het aanvragen van een Global Grant voor Sumbing Bibir ten behoeve van kinderen met een schisis op Lombok. Dat blijkt een enorme klus te zijn, waarvan men hoopt dat die dit jaar rond komt.
· De Programmacommissie had als beleid gekozen om vanwege corona en de kleine opkomst die de crisis tot gevolg heeft, het programma tot januari vooral te vullen met eigen clubleden. Daarop komt echter kritiek vanuit zowel het bestuur als van verschillende leden. Er wordt bovendien voor gepleit om de netwerken van de verschillende leden goed te benutten. Tjeerd zegt toe naar die kritiek en het verlangen daarin te zullen luisteren. Maar hij vraagt alle leden ook om concrete suggesties vooral ook te melden.
· Ronald vertelt dat de Jeugdcommissie altijd te maken heeft met een vast programma met vaste bijdrage van onze club. Daarnaast wordt echter gezocht naar een meer eigen project met het ROC, met name naar een wat meer structurele relatie wanneer corona dat weer toestaat. Bovendien zijn er weer plannen voor een “jaar-kind”. Jeroen en zijn vrouw zijn bereid om ontvangstouders te zijn, maar het gaat hierbij wel om een commitment dat breder gedragen moet worden. We wachten af of corona toestaat, dat we dit jaar hiermee starten.
· Maud meldt dat de Weekbericht-commissie er erg blij mee is, dat ze dit jaar uit maar liefst 5 mensen bestaat. Dat maakt het een stuk makkelijker om de wekelijkse activiteiten daarvoor een beetje te spreiden. Ook is het fijn dat zich voor de bijeenkomsten tot aan de jaarwisseling verslaglegger hebben gemeld. Graag t.z.t. aandacht voor de periode daarna. Ook graag aandacht voor het tijdig inleveren van verslagen, want er moet na inlevering van het rauwe verslag nog een aantal stappen gezet worden, vóór alles redactioneel rond is en op de website staat.
· Bart meldt dat de Ledencommissie zich bewust is van het belang van haar werk, want er zijn dit jaar veel mensen vertrokken en wij mogen dus wel wat nieuwe leden hebben. De commissie vraagt aan alle leden om creatief om zich heen te kijken, of men kandidaten in de eigen omgeving heeft. De commissie had een idee voor een Open Dag om kennis te kunnen maken, maar heeft beslist om dat te verplaatsen naar volgend jaar. Het is belangrijk voor iedereen om te weten, dat het beleid om alleen 50-minners toe te laten is veranderd. Wij richten ons nu graag op nieuwe leden die zo jong mogelijk zijn, maar stellen geen absolute leeftijdsgrens meer.
· Jan Spanhoff kan er vanavond niet bij zijn, maar Lilian meldt namens hem dat Fellowship – en met name Jan zelf en Reijer – contact onderhouden met onze meer kwetsbare leden, die nu liever niet komen vanwege de corona-crisis. Wij zijn heel dankbaar als club voor de belangrijke inspanning die dit ten bate van onze club en onze leden is.
· Lilian was gisteravond bij het regionaal bestuursoverleg. Dat is altijd een inspirerend overleg. Maar het viel op dat zich overal gevolgen van de corona-crisis voor de clubsamenkomsten en de cohesie van de clubs stellen. Ook worden overal consequenties gevoeld voor ledenwerving.

Het tweede onderwerp is het praatpapier van Lilian over het beleid van de club.

Er ontwikkelt zich een goed en boeiend gesprek, waarin verschillende standpunten en gedachtes worden uitgewisseld, maar waarin zich – al luisterend – toch een lijn ontwikkelt.
Er tekent zich een zekere tegenstrijdigheid af. Wij praten namelijk veel over betrokkenheid van leden bij de club, maar in de praktijk zien wij die betrokkenheid soms weinig terug. Daar zijn veel redenen voor, maar het blijkt bijvoorbeeld soms moeilijk om commissies goed te laten lopen. Er is ook een vraag rond de uitbreiding naar twee donderdagavonden. De start met één donderdagavond heeft immers niet het effect gehad, dat wij ervan verhoopten.
Die bekommernis begrijpend, constateerden wij toch dat de club makkelijker toegankelijk moet zijn voor nieuwe en jongere leden. Met de drukke agenda’s die iedereen heeft, is een spreiding van onze bijeenkomsten waarschijnlijk belangrijk. Maar het is bovendien belangrijk om niet teveel van mensen te verwachten. Een commitment naar de club dat 15 jaar geleden misschien nog vanzelfsprekend was, is voor veel mensen vandaag ondenkbaar. Een commitment om er eens in de maand te zijn, is wellicht al mooi. Dus: enerzijds niet teveel verwachten. Maar wat we wel mogen verwachten, moeten wij eerlijk in gesprek brengen als mensen die verwachtingen niet waarmaken. Er wordt gevraagd of het bestuur bijvoorbeeld contact opneemt met leden die heel veel niet aanwezig zijn geweest. Die vraag wordt bevestigend beantwoord.
Wij constateren immers ook dat je best wat verwachten mag. Lidmaatschap gaat immers ergens over. Als iedereen de basisgedachte zou hebben “Ik ben er, tenzij ik echt niet kan”, zou dat al heel wat schelen.
Een belangrijke vraag blijft, wat je als club professionals die jonger zijn dan 50 jaar te bieden hebt. In het gesprek over deze vraag wordt duidelijk, dat wij als club best maatschappelijk het nodige doen. Maar wij zijn ons dat niet altijd bewust, hetgeen tot gevolg heeft dat dit niet alleen naar buiten toe te weinig wervend werkt, maar bovendien voor onszelf te weinig verbindend is. Het is dus belangrijk om beter aan marketing te doen. Ook intern. Lilian heeft bijvoorbeeld eerder een overzicht gedeeld van alle maatschappelijke projecten van de laatste jaren. Dat is best een indrukwekkende lijst. Maar die hebben wij weinig op het netvlies. Het project Sumbing Bibir van Anne Marie betreft prachtig en uiterst relevant werk, voor een zeer kwetsbare groep. Als wij zoeken naar een activiteit die het verdient om meerjarig vastgehouden te worden, hoeven we eigenlijk niet verder te zoeken. En als wij dan bovendien – zoals wij nu in het kader van dit lustrumjaar proberen te doen – een project ontwikkelen voor een groep kansarme kinderen in onze eigen stad, dan hebben wij twee projecten die ons als club identiteit kunnen geven en verbindend werken, en die naar buiten toe wervend en inspirerend kunnen zijn.
Bovendien stellen wij weliswaar niet ten onrechte zelfkritische vragen aan het functioneren van de club en de betrokkenheid van de leden, maar tegelijkertijd is er een echte verbondenheid. Die bleek bijvoorbeeld bij de uitvaarten van de afgelopen jaren, waar steeds een flinke vertegenwoordiging van de club bij aanwezig was. Ze is ook zichtbaar in de inzet van Jan en Reijer die zojuist ter sprake kwam. En in de kwaliteit van onze onderlinge gesprekken, zoals ook weer op deze avond. Het lijkt ook zaak om opener en positiever onze omgang in de club te waarderen. Ook op positiever te waarderen dat er verschillende opinies mogen bestaan ten aanzien van onze verwachtingen van de club en van wat wij met ons lidmaatschap beogen.
Voor het programma wordt gepleit voor een goede mix van goede lezingen van gastsprekers, bijdragen van eigen leden, af en toe de hort op voor een inspirerend bezoek elders, en af en toe ook een gemütliche Abend, waarin niet veel hoeft, maar we vooral tijd hebben voor onderling contact. Het belang van de Avondjes van Zes wordt benadrukt, en van het gezamenlijke werk in de verschillende commissies.
Wij zijn heel tevreden over dit gesprek en onze gedachtenwisseling. Het bestuur wordt gevraagd om het één en ander mee te nemen, en vooral ook op gepaste wijze regie te blijven voeren.

TjJ