Weekbericht RC Nijmegen 30 september 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 30 september 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Carla van Amerongen, Antoinette Cremers, Edwin Lotz(inkomend lid)

PROGRAMMA:

BELANGRIJKE DATA:  

MEDEDELINGEN:  VOORZITTER :

-ONS OUD LID EN OUD-VOORZITTER PIETER VAN DEN BOGAARD IS OVERLEDEN;

-11 OKTOBER IS EEN BESTUURSVERGADERING BIJ NADINE. HIER WORDEN DE CONSEQUENTIES VAN

AANVAARDING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT BESPROKEN.

-DE PRIJZEN VAN LUNCH EN DINER BIJ GROENEWOUD ZULLEN BINNENKORT VERHOOGD WORDEN NAAR 22.50 EURO

Francis Raymakers is binnenkort 50 jaar getrouwd en biedt een drankje aan

Jan Roelof Moll meldt dat de statuten en het huishoudelijk reglement nu officieel geaccepteerd zijn

Theo Bergen meldt dat een tocht met een platbodem met zijn kinderen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag  helaas vanwege COVID-19 bij zijn oudste zoon geen doorgang kon vinden

Astrid Wessels vraagt namens de fellowship commissie “lief en leed” te melden. Tevens bericht zij dat een verzoek gegaan is voor de organisatie van avondjes van acht

 Eelke de Jong verzorgt een voordracht onder de titel “Waarom kan de ECB niet zomaar het beleid van de FED kopiëren?”.

Eelke legt allereerst het verschil uit tussen de bij het Verdrag van Maastricht afgesproken Euro en de daarmee samenhangende instelling van de ECB. Bij de Euro is sprake van een systeem van vaste wisselkoersen hetgeen gevolgen heeft voor het monetair beleid. Hoewel de  Euro wordt geacht een eenheidsmunt te zijn, zal hij uitleggen dat onder druk het toch veel overeenkomsten heeft  met een  munt die bestaat uit delen van munten van verschillende landen.

Het Federal Reserve System mag niet als centrale bank benoemd worden vanwege de weerstand in de USA tegen centralisatie. Het FRS is samengesteld uit een twaalftal reserve banken uit diverse delen van de USA, waardoor men de liquiditeitsvoorziening voor de gehele USA waarborgt. In het betalingsverkeer  ontstaan schulden en vorderingen tussen verschillende reserve banken, die op 1 april ieder jaar op 0 worden gesteld Uiteindelijk is de FED eigenaar van het geheel. Staatsobligaties van de federale overheid vormen het ijkpunt voor het financiële systeem omdat deze  een veilige belegging zijn.

In Europa bestaat een ander systeem (het Eurosysteem) met de ECB en Centrale Banken per land. De nationel centrale banken spelen de rol die de reserve banken in de VS vervullen. Door het betalingsverkeer  ontstaan schulden en vorderingen tussen verschillende nationale centrale banken. Deze tegoeden en schulden blijven staan omdat de nationale centrale banken allen een andere eigenaar hebben.

Het probleem in Europa is dus dat de eigenaar van de nationale banken de nationale overheid is en niet de federale overheid. Dit resulteert in grote verschillen tussenlanden met een grote vordering zoals Duitsland en schuldenlanden zoals Italië en Spanje.

De verschillen tussen tegoeden en vorderingen werden een groot probleem tijdens de financiële crisis in 2012. De ECB intervenieerde met een opkoopbeleid van obligaties. Tegelijkertijd ontstonden grote verschillen in rentepercentages tussen landen in Noord en Zuid-Europa. Het geld stroomde naar 1 deel van het systeem..

Om de verschillen in staats en bankrentes tussen rijk en arm in Europa te verminderen werd voorgesteld Eurobonds te introduceren. Om zo de staatsschulden gemeenschappelijk te maken. Dit was politiek echter niet haalbaar.

Hoe kan de Euro behouden worden als politici niet genoeg Eurobonds willen?

Na 1 Juli van dit jaar werd het Transmission protection Instrument geïntroduceerd.

Eelke concludeert dat het  Euro systeem feitelijk een systeem is met vaste wisselkoersen. Het monetaire beleid moet daar rekening mee houden. De nieuwe maatregelen van de ECB lijken dat deels ook te doen. Maar het kan beter; er dient :

  • meer nadruk gelegd te worden op rentes aan particulieren
  • eisen dat banken niet meer dan x procent van hun vermogen beleggen in staatsleningen van de eigen staat

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.