Weekbericht RC Nijmegen 11 december 2020

 

page1image53946528

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 90 / Jaargang 63 / Bijeenkomst 11-12-2020
Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”
Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.
Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.
MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 20 leden
Gasten: geen

PROGRAMMA:
18 december 2020: Marieke van Baarle en Maike Woldring: TED-gesprek: Cultuur in
corona-tijd
25 december 2020: geen bijeenkomst vanwege Kerstmis
01 januari 2021: geen bijeenkomst vanwege Oud&Nieuw
08 januari 2021: Nieuwjaarsbijeenkomst en start van het Jubileumjaar

MEDEDELINGEN:
• Op 15 december is er om 19.00 uur een bestuursvergadering per videoverbinding. Als men nog punten ter bespreking aan het bestuur wil voorleggen, kan dat.
• Er zijn geen clubbijeenkomsten op 25 december en 1 januari.

Verslag
Jan Roelof houdt een lezing over droogte in Nederland. Oorspronkelijk zou de lezing in de zomer gehouden worden. Dat zou een moment met actualiteitswaarde hebben opgeleverd vanwege de droogte waar wij toen mee te maken hadden. Maar het probleem waarmee droogte ons confronteert, is nauwelijks uit de kranten en televisieberichten te verdrijven. Bovendien stond tijdens de bijeenkomst duurzaamheid centraal, met inleidingen van Birgit, Elsbeth en Paul. En er is een duidelijk verband tussen de twee thema’s omdat veel droogteproblemen mede door de mens veroorzaakt worden.
Jan Roelof begint zijn presentatie met een mooi plaatje van een miezerige Waal die in de verte nog een beetje stroomt tegen een voorgrond van een tot korsten uitgedroogde rivier-bedding. Hij laat zien hoe in de zomer van 2019 bijna overal in Europa hitterecords gebroken werden, tot in Scandinavië toe. Die records zijn een duidelijk teken van de opwarming van ons klimaat. De pendant van die temperatuurcijfers zijn de cijfers van neerslagtekort. Dat tekort had een record in 1976. Maar hoewel dat record in de laatste jaren dus niet is geëve-naard, is de droogte in bijvoorbeeld 2018 en 2020 bovengemiddeld geweest.
Jan Roelof schetst ons de hydrologische kringloop. Hij maakt duidelijk, dat water die kringloop nooit verlaat. Water verdwijnt niet. Maar dat neemt niet weg, dat het op bepaalde plaatsen onbereikbaar kan worden.
Wanneer dat laatste gebeurt en er dus droogte optreedt, kunnen overheden proberen om maatregelen te nemen om de schade zoveel mogelijk te beperken. Zo kennen wij ook in Nederland een verdringingsreeks met verschillende categorieën van belangen die beschermd moeten worden. Die categorieën zijn in de loop van de tijd ook aangepast en verfijnd. Vóór 1996 kenden wij nog 3 categorieën, maar sinds die tijd 4. De eerste en meest beschermwaardi-ge categorie betreft de veiligheid en het voorkomen van onomkeerbare schade. Het gaat daar-bij om stabiliteit van waterkeringen, het tegengaan van inklinking van veen en hoogveen en de bescherming van de bodemgesteldheid. Via de bescherming van de drinkwatervoorziening en de energievoorziening (categorie 2) en kapitaalintensieve gewassen en proceswater (cate-gorie 3), komen wij in categorie 4 bij de belangen die de geringste prioriteit worden toege-kend, zoals scheepvaart, landbouw (anders dan kapitaalintensieve gewassen), natuur die geen onomkeerbare schade ondervindt, industrie, waterrecreatie en binnenvisserij.
Wij krijgen een paar onthutsende plaatjes te zien van wat droogte voor effect kan hebben. Uit eigen land beelden van een dijkafschuiving bij Wilnis door het uitdrogen van de dijk. En uit het buitenland de opdroging van het Aralmeer. Bij de pogingen om de opdroging van dat ooit gigantische meer tegen te gaan, is Jan Roelof ook betrokken geweest. Het meer wordt gevoed door rivieren die door een aantal landen stromen. Elk van die landen is gefocust op eigen belangen van landbouw en ander watergebruik. Één van de gesprekspunten was de vraag, wanneer je kunt spreken van internationaal water. Het zou voor de hand liggen om daarover te spreken, als in het stroomgebied van een rivier meerdere landen belang hebben bij het preserveren van water. Maar het blijkt soms lastig om landen in de bovenloop van een rivier ertoe te brengen om ook de belangen van landen in de benedenloop mee te wegen. In dit geval is dat niet gelukt, met de opdroging van het meer en alle economische, ecologische en andere schade als gevolg.
Jan Roelof toont ons ook nog een aantal oplossingen voor problemen. Bijvoorbeeld een Spaanse methode om met drijvende modules verdamping tegen te gaan. Één van deze modulos flotantes prijkt op zijn eigen bureau. Het toont de betrokkenheid van BRIGAID (Bridging the Gap for Innovations in Disaster Resilience), een door de EU gesteund en mede georganiseerd consortium waar Jan Roelof eerder bij ons een lezing over hield, ook bij de oplossing van droogteproblemen in Europa.
Na een uiterst interessante lezing werden er vragen op Jan Roelof afgevuurd over waterschap-pen, ons eigen kraanwater en waar dat vandaan komt, en andere belangwekkende kwesties. Ze werden vaardig en deskundig door hem beantwoord, waarna de zitting onder luid applaus werd gesloten.
TjJ

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Paul Dirven en Astrid Wessels.
Verzoek