Weekbericht 29 november

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 89 /  Jaargang 62 /  Bijeenkomst 29 november 2019

Motto van clubvoorzitter Tjeerd Jansen: “Rotary verbindt”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen.

Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Aanwezig:   26 leden, 5 gasten

PROGRAMMA:

 • Vr 6 dec:     Ethiek-quiz door Helmy Schellens
 • Do 12 dec:  Toets je intuitie door Jacqueline van de Pol let op gewijzigde locatie: Aqua Viva aan- of afmelden via [email protected] 
 • Vr 20 dec:   Kerstvoordrachten en muziek
 • Vr 27 dec:   GEEN CLUBBIJEENKOMST
 • Vr 3 jan:      Nieuwjaarsbijeenkomst in de Stevenskerk, partners welkom
 • Do 9 jan:    
 • Vr 17 jan:    Marcel Becker, filosoof en ethicus Radbouduniversiteit
 • Wo 24 jan:  Gouverneursbezoek i.s.m. RC Nijmegen Stad en Land let op gewijzigde locatie: Valdin, van Peltlaan 4 Nijmegen
 • Vr 24 jan:   GEEN CLUBBIJEENKOMST

 BELANGRIJKE DATA:  

 •  28 maart 2020  : RC Tongeren, Tentoonstelling Roemenië in Gallo-Romaans Museum
 • 15 mei 2020     : Pieter de Bruyn bokaal, MG
 • 16 mei 2020     : Districtsconferentie

 MEDEDELINGEN:  

 • Voorzitter Tjeerd vermeldt de vijf! jarigen van de afgelopen periode;
 • Op 3 december a.s. organiseert het Bureau van Qader een symposium over Shelter City in de Mariënburg bibliotheek;
 • Jacqueline Legrand vraagt aandacht voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op 3 januari 2020; er is een rondleiding in de Stevenskerk, een orgelconcertje en een kort donatiemoment namens onze club; aansluitend is er een lunch in de Waag;
 • Peter Mulders meldt dat hij, samen met zijn vrouw van eind december 2019 tot begin maart 2020 in Melbourne verblijft als ‘Honorary Professor’ aan het Royal Melbourne Hospital.

VERSLAG: 

Maud Graff geeft ons in een enthousiast betoog een verkorte versie van haar op 26-09 jl. uitgesproken inaugurale rede als eerste! hoogleraar Ergotherapie in Nederland.

Kernbegrip in de ergotherapie is het bevorderen van het ‘betekenisvol dagelijks handelen’ voor mensen, in veel gevallen ouderen, die daarin beperkt worden. Dit wordt toegelicht met de casus ‘Richard en Anne’, een man met Alzheimer en zijn echtgenote die zijn mantelzorger is. Hij voelt zich steeds afhankelijker worden en zij voelt zich overbelast, beiden zijn steeds meer sociaal geïsoleerd. Beiden ervaren gemis aan ‘eigen regie’ ofwel ‘zelfregie’, essentieel om het eigen bestaan als zinvol te kunnen ervaren. Ergotherapie streeft naar herstel/toename van die zelfregie en participatie in activiteiten die voor de patiënt/cliënt en mantelzorger van belang zijn en gaat in overleg en in samenwerking met diverse zorg- en welzijnsverleners te werk.  Maud schetst het landelijk beleidskader van de ergotherapie, zoals  beschreven in recente rapporten van VWS: ‘De juiste zorg op de juiste plek’ en ‘Langer thuis’; het financiële kader wordt gevormd door de Zorgverzekeringswet (met 10 uur ergotherapie op jaarbasis in het basispakket), de Participatiewet (denk aan ons recente bezoek aan het Werkbedrijf!), de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO),de Wet op de Jeugdzorg en de Wet op Passend Onderwijs. Deze versnipperde regeling maakt veel overleg tussen niet direct aan elkaar gelieerde instanties noodzakelijk.

Maud gaat uitvoerig in op een aantal lopende onderzoeksprogramma’s, zoals EDOMAH : Ergotherapie voor Ouderen met Dementie en hun Mantelzorgers Aan Huis, het Social Fit- programma (multidsciplinair programma gericht op bevorderen van sociale participatie van mensen met dementie) en het OTiP-Ergotherapieprogramma voor Parkinsonpatiënten en hun mantelzorgers. De door haar ontwikkelde EDOMAH-benadering wordt inmiddels ook toegepast en geëvalueerd aan universiteiten in Engeland, Duitsland, Italië en Frankrijk. Onder haar regie lopen ook een indrukwekkend aantal promotieonderzoeken en haar PP-presentatie (zie bijlage) geeft een indruk van de onderzoeksthema’s waar zij zich op richt, haar uitgebreide wetenschappelijke, ergotherapeutische en interdisciplinaire netwerken in binnen- en buitenland!

 • Olga informeert of er tussen de universitaire leerstoel en de opleiding Ergotherapie sprake is van ‘kruisbestuiving’; dat blijkt zeker het geval; ook is er intensieve afstemming met de Paramedisch hoogleraar, de hoogleraren Revalidatiegeneeskunde en Kwaliteit van Zorg, evenals samenwerking met diverse andere leerstoelen op terreinen waar de ergotherapie met onderzoek actief is. Er geldt in de ergotherapie een verplicht tweejaarlijks bijscholingsprogramma voor deelname aan het Kwaliteitsregister Ergotherapeuten (onderdeel van het Kwaliteitsregister Paramedici).
 • Joost mist de aansluiting met de/zijn praktijk: hoe staat het met de inzet van hulpmiddelen?
 • Maud heeft met haar 17 jaar ervaring als praktiserend ergotherapeut en alle contacten met de praktijk uiteraard ook nu nog voeling met de hulpmiddelensector: traplift/ mobiliteit, spel- en keukenaanpassing etc., maar deze zijn middel binnen de ergotherapie en geen doel op zich. Dit betreft niet de kern van, maar een ondersteuning bij, het bevorderen van ‘betekenisvol dagelijks handelen’.

De voorzitter dankt Maud voor haar bevlogen uiteenzetting en veel succes met haar nieuwe opdracht.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) en Tjeerd Jansen.