RC Nijmegen Weekbericht 17 juli 2020

 

Afbeelding met monitor, teken, klok, straat Automatisch gegenereerde beschrijving

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 90 /  Jaargang 63 /  Bijeenkomst 17 -07 -2020

Motto van clubvoorzitter Lilian van der Velden: “Rotary inspireert”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT: Voor het bijwonen van de bijeenkomst in de Rozenhof s.v.p AANMELDEN via de club-app.

Aanwezig: 15 leden in de Rozenhof, 2 leden online

Gasten: —

PROGRAMMA:

 • vr.24 juli. Terugblik op een jaar als gouverneur  Anneke Assen
 • vr. 31 juli. (5e Vrijdag) Reizen door onze cultuur, Chapelle du Rosaire (Matisse) Cor Cremers
 • vr.  7 aug. Onderwerp volgt
 • do. 13 aug. Onze eigen Tijl in de voetsporen van Bach   Jan Ramaekers
 • vr. 21 aug. Corona en medicatie  Bart Benraad

BELANGRIJKE DATA:  

 • 4 september 2020                    Feestelijke bestuursoverdracht (Stroom, Lent)
 • 13 september 2020                  Alternatieve Botary
 • 10 oktober 2020                      Les Voies Romaines (Luxemburg)

MEDEDELINGEN:  

 • Lilian memoreert nog even de goed bezochte, plezierige en uitstekend verzorgde ‘1,5 m. barbecue’ van vorige week;
 • Mark Slinkman heeft zijn lidmaatschap beëindigd i.v.m. het niet kunnen halen van een redelijke attendance;
 • De zus van Maike Woldring, die al lange tijd ongeneeslijk ziek was, is onlangs overleden;
 • Anneke Assen zou vandaag aanwezig zijn geweest, maar vandaag is haar zwager overleden;
 • Anneke Gabreëls dankt iedereen voor alle blijken van medeleven, ontvangen bij het overlijden van hun oudste  dochter Boukje;
 • Joost Meuwese meldt zich weer sinds maart jl.: na een lange ‘corona-camping’-periode in Nederland waren zij nog 2 weken in Oviedo voor familiebezoek;
 • Roelof meldt via (zijn zus uit New Jersey) dat aldaar in de tuinen campagneborden verschijnen die zich niet uitlaten over een favoriete partij/kandidaat maar volstaan met: ‘any responsable adult’!

VERSLAG: Armoede in Nijmegen in Coronatijd

Francis Raymakers geeft wat feiten en cijfers over de omvang van het armoedeprobleem in Nijmegen. Hij baseert zich hierbij op de jaarlijks verschijnende Stads-en wijkmonitor van de gemeente.(zie internet). Nijmegen is relatief arm; 940K mensen (5,7%) onder armoedegrens,€ 1125,-pm; Nijmegen 11000, 7,25%; 3 grootste steden ruim 10%! 19K hebben een inkomensvoorziening, bijstand of WW ed; Groningen en Enschede staan ‘aan de top’, Nijmegen is 7e; 3500 huishoudens staan onder bewind. Gemeentelijke regelingen : Bijstand, ind. toeslagen, wettelijke Schuldhulpverlening , beroepsonderwijs voor jongeren St. Leergeld, Collectieve Aanvullende Zorgverzekering; kwijtschelding. lokale belastingen. 15k huishoudens met ‘risico-schulden’ (+€500,-) vnl. belasting, huur, energie, hypotheek, huurkoop.

Francis is sinds lang bestuurslid van de Vereniging voor de Stille Arme (opgericht 1932, particulier initiatief, ANBI-status); dit fonds doet uitkeringen aan personen en gezinnen op aangifte/verzoek van regionale instellingen betrokken bij sociale problematiek. Vermogen van het fonds plm. 250K, jaarlijkse uitkeringen gem. 40K.; inkomsten: jaarlijks aanschrijven donateurs en incidentele legaten. Aanvragers: Sociale dienst, Sterker (Maatschappelijk Werk, fusie van NIM en SWON), Sociale Raadslieden, bewindvoerders, Fibon (ouderen), langdurige somatische en psychiatrische zorginstelling.

Casuïstiek; aanvragen i.v.m.

 • Calamiteiten, overlijden, repatriëring ed.
 • Schulden na scheiding; medeaansprakelijkheid van verlaten echtgenote (doorgaans met kinderen);
 • ‘Nieuwe’ huisraad bij (gedwongen )verhuizing of vertrek uit instelling voor langdurige zorg
 • ‘Schone lei’-bijdragen bij schuldsanering o.g.v. de WNSP;
 • Nieuwe start na verslavingsschulden, Iriszorg;
 • Hulp- en vervoermiddelen buiten de verzekeringsdekking;
 • Huur- en energieschulden (o.a. voorschotfouten);
 • Eenmalige bijstorting premie zorgverzekering, waarna herinschrijving;

De Vereniging trekt meestal samen op met de Dekenale caritas instelling (DCI, een samenvoeging van de vroegere parochiefondsen) en heeft frequent contact met vertegenwoordigers van aanvragende instanties over de casuïstiek; de verhoudingen zijn doorgaans zeer constructief!

De uitkeringen lopen altijd via aanvragende instantie en nooit rechtstreeks naar de ontvanger. Algemeen beeld gemeentelijk beleid: Nijmegen is zich zeer bewust van haar structurele achterstandsproblematiek en voert een consistent beleid, gericht op verbetering, mede via de recente Participatiewet (samenbundeling van de inkomensregelingen Bijstand, WSW en Wajong), direct gericht op arbeidsparticipatie en dus: eigen inkomen.

Er wordt geïnformeerd naar het ‘Corona-effect’ Moeilijk nu te meten: deze doelgroep heeft doorgaans al een uitkering en is relatief weinig afhankelijk van de forse krimp in de werkgelegenheid. T.a.v. het ‘oerwoud van regelingen’: de doelgroep hoeft alleen maar een van de vele loketten te vinden, de vele steun-instanties zijn goed in staat om de aanvragers de juiste weg naar (juridische) hulp en geld te wijzen. Om ervaringen uit te wisselen en de uitvoering te coördineren organiseert Nijmegen jaarlijks ook een ‘dag van de Armoede’ bestemd voor uitwisseling tussen en overleg met alle hulpverlener.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Maud Graff (vz) Tjeerd Jansen, Beatrijs Linford, Paul Dirven en  Astrid Wessels. Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.