Besluitenlijst bestuursvergadering Rotary Club Nijmegen  23 augustus 2021

Besluitenlijst bestuursvergadering Rotary Club Nijmegen  23 augustus 2021

– Er zijn geen opmerkingen bij de notulen van 1 juni 2021.

–  Het bestuur besluit dat in het kader van transparantie de besluitenlijst van de notulen van iedere bestuursvergadering op de clubwebsite geplaatst zal worden.

– Voor de dagelijkse bestuurszaken maakt het bestuur op voorstel van de voorzitter gebruik van een aparte app-groep.

– De voorzitter doet een procesvoorstel voor het afkaarten van de statuten en het huishoudelijk reglement; in het najaar van 2021 vindt eerst een toelichtende bijeenkomst plaats onder leiding van Cees Gips en Jacqueline Legrand, gevolgd door een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het bestuur gaat hiermee akkoord.

– Salima gaat bij Cees Gips na of de nieuwe bestuursleden correct ingeschreven staan bij de Kvk.

– Het besluit over nieuwe locatie en moment van bijeenkomsten wordt verplaatst naar 2022 en kan pas plaatsvinden na inhoudelijke bespreking tijdens een clubbijeenkomst. Een kleine bestuurscommissie bestaande uit Bart Kramer, Maike en Jeroen gaat de mogelijkheden voor een nieuwe locatie onderzoeken. Hier hebben zij tot november 2021 de tijd voor.

– Nieuwe leden: de installatie van Nadine Maters, Sebastiaan Oosthout en Michel van Heereveld wordt gepland voor 3 september 2021, alternatief 8 oktober. Bart gaat na of de nieuwe leden kunnen op 3 september. Salima controleert of er voldoende insignes en informatiemateriaal beschikbaar is.

– Jan- Roelof is met Jacqueline Legrand in gesprek over een eventueel doorstroommodel voor leden vanuit onze club die daarvoor open staan naar de Past Rotarians.

– Jeroen bereidt een overzicht voor van het budget voor het lustrumjaar. Er zijn een aantal schenkingen ontvangen t.g.v. het 90-jarig bestaan die eventueel bestemd kunnen worden voor het 80+ feest.

– Het bestuur besluit  ad hoc over verzoeken vooraf vanuit Community services om eventueel te mogen interen op het eigen vermogen van het VBF, afhankelijk van de vraagstelling vanuit de commissie.

– Het project Sumbing Bibir ligt vooralsnog stil vanwege de situatie in Indonesië. Jeroen overlegt met Rob Cramers over de financiële afhandeling.

– Het gezamenlijk bezoek van de gouverneur aan 6 regionale clubs vindt plaats op 16 november 2021 op de golfbaan Elst. Iedere club stuurt een afvaardiging van een aantal personen. Naast het gesprek met de gouverneur vindt ook uitwisseling op commissieniveau plaats. Mogelijke thema’s: jeugd, ledenwerving, besluit over resterende middelen Midzomer8 feest, gezamenlijke fundraising.

– Jeroen agendeert voor de volgende vergadering de vaststelling van de hoogte van de contributie.

– Bart Kramer gaat kijken of hij een persbericht bij de Gelderlander kan krijgen om meer media-aandacht te genereren voor ons lustrum.