Weekbericht RC Nijmegen 25 november 2022

 

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 25 november 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:  18 leden

Gasten: 0

Verslag Rotarybijeenkomst vrijdag 25 november 2022

Thema: Clubzaken

12.30 uur        Opening door voorzitter Maike Woldring

Als eerste op de agenda (tijdens de maaltijd) staat de notitie over het ‘Voorstel tot oprichting van een Past Rotarianclub’. Deze is op 15 november jl. onder de leden verspreid. Doel vandaag is om een eerste bespreking hierover te houden met de aanwezige leden. Enkele leden hebben via een schriftelijke reactie al terugkoppeling gegeven hierop.

Initiatief hiertoe is genomen door Jacqueline Legrand en Roelof ten Doesschate met inmenging van uittredend voorzitter Jan Roelof Moll en de huidige voorzitter Maike Woldring. Uiteraard met steun van het bestuur. Aanleiding is de vraagstelling of er behoefte leeft aan de meer formele oprichting van een dergelijke club gelieerd aan de oudste Rotaryclub van Nijmegen. Al sinds 2004/2005 bestaat er al een discussieclub die periodiek bijeenkomt met daarin een 10-tal leden van boven de 70 jaar. Gaat de oprichting van een Past Rotarianclub actief bijdragen aan het vitaal houden en op spanning houden van onze eigen club? Dat er behoefte leeft aan de overstap naar of een gecombineerd lidmaatschap met een Past Rotarianclub is wel helder. Diverse van onze leden zijn al mede lid geworden van de Past Rotarianclub ’T Spijker in Beek. Deze club is echter al behoorlijk groot qua aantal leden en een collectieve samenwerking is onderzocht, echter niet haalbaar. Individuele leden kunnen zich uiteraard wel aanmelden.

De oprichting van een Past Rotarianclub zal echt ook complementair moeten zijn aan een regulier lidmaatschap. Ieder maakt hierin zelf een keuze. Enkele leden geven aan dat de waarde van ook lid blijven van Rotaryclub Nijmegen is dat je meer actief in contact blijft met jongeren. Je netwerk beter in stand houdt die je dan op beide vlakken kunt benutten.

Conclusie van deze bespreking is dat er zeker draagvlak gevoeld wordt binnen de aanwezige leden. Als vervolgstap zal de commissie een peiling gaan houden onder de leden die vallen onder de doelgroep (70+) en dat er aanvullend overleg zal plaatsvinden over de vormgeving

13.00 uur        Mededelingen

Maike Woldring:

 • Er waren 2 jarigen; Marieke van Baarle is 60 jaar geworden en heeft namens Fellowship een mooie bos bloemen ontvangen.
 • Hans de Haan is afgelopen week jarig geweest.
 • Op 2 december zullen er 2 nieuwe leden worden geïnstalleerd: Edwin Lotz en Peter Hermans.
 • Op 13 december vindt er een bestuursvergadering plaats. Voorafgaand hieraan zullen we de Statuten & HHR tekenen ten kantore van Cees Gips.
 • Op 31 maart 2023 organiseert onze zusterclub Mönchengladbach een evenement. Nadere details volgen.
 • Op 22 april organiseert onze club een meeting met zusterclub Mönchengladbach in en rond Nijmegen.

Hans de Haan:

 • Hij deelt een levensbericht namens ons erelid Christof von Wristberg. Hij zal minder zichtbaar zijn de komende periode vanwege de broze gezondheid van zijn vrouw die al zijn aandacht vraagt.
 • Daarnaast verteld Hans kort over zijn reis naar Zuid Afrika die mede in het teken heeft gestaan van wat gezondheidsproblemen bij hemzelf waardoor een gepland bezoek aan Namibië niet heeft kunnen plaatsvinden.

Jan Roelof Moll:

Update over de aanvraag voor financiële steun aan Rotaryclub Szczecin inzake de generatoren tbv Oekraïne:

 • We hebben van 5 (van de 8 clubs) positieve terugkoppeling gehad over de inzet van de middelen overgebleven uit het Midzomer8 feest (€ 3200,-). Dit gaat dus lukken.
 • Jeroen heeft contact gezocht binnen het district voor een financiële bijdrage. Dit gaat waarschijnlijk niet lukken. Ze ondersteunen nu vanuit het District Disasterfund enkel projecten die hulp bieden aan Oekraïners die verblijven in NL en dan sec binnen ons district.
 • Er is telefonisch contact geweest met Leszek Zdawski in Polen ter verificatie van de aanvraag en voor meer achtergrondinfo.
 • We onderzoeken nog of we andere middelen beschikbaar hebben uit de eigen club om minimaal 2 generatoren te kunnen sponsoren (€ 4900,-). De andere clubs hebben aangegeven hun eigen projecten voorrang te willen verlenen.

Astrid Wessels:

 • Astrid gaat vanaf begin december met haar gezin een reis maken naar Australië en zal er pas na 6 januari weer zijn.

PROGRAMMA:

 • vrijdag 2 december Elsbeth Rooker: De ontdekking van het graf van Toetanchamon
 • donderdag 8 december Jodesz van Shelter City: Nijmegen door de ogen van een Filipijnse journalist. Introductie door Mirthe Jansen van Shelter City.
 • vrijdag 16 december Bijzondere Clubbijeenkomst vaststellen bestuur 2023-2024
 • vrijdag 23 december Peter Nissen. Kerstmis vroeger en nu: een geschiedenis van betekenisgeving

BELANGRIJKE DATA:  

 • 16 december Algemene Leden Vergadering
 • 30 december geen bijeenkomst
 • 6 januari 2023 bijeenkomst georganiseerd door bestuur en programma commissie

13.15 uur  Clubzaken

Community Services (Helmy Schellens)

 • We zijn het clubjaar als commissie actief gestart en zijn al 2x bijeengeweest. Hebben in hoofdlijnen al een programma bepaald. Onderdelen hierin zijn een activiteit voor kansarme jeugd, een activiteit voor 80+ (voortzetting van plan lustrumcie) en het onderzoeken van een doorlopend project voor de Stichting Straatmensen.
 • Recent hebben we als commissie een bijdrage geleverd (handson) aan de inzameling voor de voedselbank.
 • Op 28 december organiseren we in de Thiemeloods een jeugdbijeenkomst in samenwerking met de Quiet500. Het zal een theatervoorstelling worden verzorgd door Opera Dolleboelia (clublid Sebastiaan Oosthout is hierin betrokken). We kunnen dan maximaal 70 kinderen in de leeftijd 7-12 ontvangen voor een leuke middag met hapje en drankje. Vanuit de gedachte dat zij in de kerstvakantie minder mogelijkheden hebben voor een leuk uitje. De begeleidende ouders bieden we in de foyer een hapje en drankje aan. De uitnodiging gaat komende week de deur uit via Quiet500.

We zoeken nog vrijwilligers uit de club die kunnen helpen op 28/12 tussen 13-17 uur!

 • In mei/ juni willen we een bijeenkomst organiseren voor 80+. Dit vanuit het draaiboek welke er al ligt vanuit de lustrumcommissie. Het idee van de Stevenskerk laten we echter los. Februari vinden we te kwetsbaar qua periode gezien het weer, risico van covid en het verwarmen van de kerk. We zijn bezig met alternatieve locaties.
 • Project Hidaya vanuit handson voorlezen en beroepspraatjes. Dit loopt ism de jeugdcommissie en zal vanaf januari weer opgepakt worden.

Fellowship/ weekbericht (Astrid Wessels):

 • De activiteiten binnen Fellowship lopen goed. Er zijn de nodige berichtjes en bloemen verzorgd in de afgelopen periode bij bijzondere levensmomenten. Centrale gedachte hierin is het thema van de voorzitter; De Hoogte en de Diepte!
 • De avondjes van 8 zijn opgezet en in veel gevallen hebben de bijeenkomsten al plaatsgevonden. Doel is om elkaar beter te leren kennen.

PR/ Socials (Theo Bergen)

 • In basis lopende zaken naar wens. Theo is dankbaar voor de hulp vanuit Paul Dirven als het gaat over het website beheer.
 • Het is wel moeilijk meetbaar in hoeverre de website nu echt actief door leden wordt geraadpleegd als het gaat om mededelingen etc.
 • Wellicht gaan we een keer tijdens een clubbijeenkomst hier aandacht aan besteden qua vindbaarheid en vooral hoe in te loggen.
 • Heb aandacht voor de nieuwe Rotary app!! Als je hulp nodig hebt dan meld je bij Theo of Nadine hiervoor.
 • Social media wordt gedaan door Annemarie Kuijpers-Jagtman. Meld je aan bij onze Facebook pagina!

Programmacommissie (Ronald de Groot)

 • Ze zijn fysiek 1x bijeen geweest dit clubjaar, echter hebben veelvuldig emailcontact met elkaar.
 • Er staat een goed programma voor de komende maanden waarin veel aandacht is voor diversiteit qua onderwerpen. Duurzaamheid heeft hierin extra aandacht.
 • Geef vooral input aan de commissie voor leuke sprekers of onderwerpen.
 • Ronald zal aandacht vragen via het secretariaat om het programma verder in de tijd te verspreiden en hierin ook aan te geven waar nog ‘hiaten’ zijn.
 • De programmacommissie zal ook actief samenwerken met de commissie International voor de organisatie van de meeting met Mönchengladbach op 22 april 2023.

Ledencommissie (Bart Kramer):

 • Er is zoals altijd veel aandacht voor nieuwe aanwas van leden. Op korte termijn zullen er 2 nieuwe leden worden geinstalleerd.
 • Een idee vanuit de commissie ism het bestuur is om een oproep te doen aan alle leden (en dan met name de leden op leeftijd die nadenken over afscheid/ overstap naar Past Rotarians): Zoek een jongere versie van jezelf! Dus wie uit je netwerk met de zelfde beroepskwalificatie zou je zien als waardig opvolger?
 • In het voorjaar zullen we weer deelnemen aan de landelijke Open Clubbijeenkomst(en). Data zijn nog niet bekend. Maar denk alvast na over wie je eens wil uitnodigen! Dit kan overigens altijd in overleg met de ledencie.

Jeugdcommissie (Elsbeth Rooker):

 • Elsbeth benoemd de samenwerking binnen het Verdrag van Elst waar periodiek overleg mee is. Ze leest een mooie dankbrief voor van een moeder wiens kind op kosten van het Verdrag van Elst heeft kunnen deelnemen aan het survival Handicamp.
 • Hidaya; de samenwerking qua voorlezen en beroepspraatjes zal vanaf januari weer geactiveerd worden. Ook wordt er gesproken over gastlessen tbv de ouders.
 • De bibliotheek op school loopt erg goed.
 • Ze verwijst naar een website: https://www.nieuwwij.nl/ Hierop staat erg interessante content en recent ook een artikel over diversiteit

Commissie International (Anneke Assen):

 • De commissie is druk met de voorbereiding van de meeting met onze vrienden uit Mönchengladbach op 22 april a.s.
 • Zet in de agenda dat we ook uitgenodigd zijn voor een evenement op 31 maart in Duitsland!
 • Op 1 mei zal de jaarlijkse Tungirun gelopen worden in Tongeren

Kroniekcommissie (Joost Meuwsen):

 • Joost en Reijer willen graag meer in beeld brengen van de geschiedenis van onze club in de laatste 20 jaar. En met mogelijk ook een doorkijk naar WOII waarin enkele Nijmeegse Rotarians een actieve verzetsrol hebben gespeeld.
 • Ze worstelen nog even met hoe de informatie te verzamelen (archief, digitaal) en waar te starten.
 • Vanaf het bestuur kwam de suggestie om van jaar tot jaar een soort overzicht te maken. Te starten vanaf het heden. Zodat we een mooie basis hebben van de recente geschiedenis en activiteiten.

Vanuit de commissie duurzaamheid was er geen input vandaag. Birgit Hendriks was verhinderd. Idem vanuit de commissie Vocational.

Vanuit de penningmeester en het Van Broekhovenfonds zijn er thans geen bijzonderheden en zal er verslag gedaan worden tijdens de ALV op 16 december a.s. JS

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 18 november 2022

Rotary Club Nijmegen
Clubjaar 91 / Jaargang 65 / Bijeenkomst 18 november 2022

Motto van clubvoorzitter Maike Woldring “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:
Aanwezig: 23 leden
Gasten: 2

Voorzitter opent de bijeenkomst en deelt mee dat Edwin Lotz 3 maal onze gast is geweest en heeft aangegeven lid te willen worden van onze club.

MEDEDELINGEN:
Alvast wat mededelingen omdat de lunch even op zich laat wachten.
• Elsbeth Rooker heeft het woord gevraagd en geeft aan dat ze een lange periode van heel voorzichtig zijn rondom Corona heeft kunnen afsluiten en ze hoopt weer regelmatig bij de club te zijn.
• Roland de Groot vraagt iemand voor het programma op 2 december en Elsbeth biedt aan om een verhaal te houden.
• Maud Graff heeft aangegeven een tijd afwezig te zullen zijn door mantelzorgtaken.
• Hans Classen: Ambassadeur van Menton, iedereen heeft mail van Hans gehad over 12.500 rozen in Menton. 800 boekettengemaakt, vandaag naar alle bestellers, bouquet kost 35 euro voor 15 rozen. Zaterdag wordt de rest verkocht. Opbrengst 27.000 euro. Iets voor onze club?

PROGRAMMA:

• 25 november Clubzaken
• 2 december Elsbeth Rooker

BELANGRIJKE DATA:

• 16 december Algemene Leden Vergadering
• 30 december geen bijeenkomst
• 6 januari bijeenkomst georganiseerd door bestuur en programma commissie

Na de lunch vervolg mededelingen.

 • Jarig geweest afgelopen week: Qader Shafiq
 • Astrid Wessels: 1 jaar na diagnose borstkanker: het gaat gelukkig goed.
 • Afgelopen donderdag was de clubavond een poëzieavond, was mooie avond.
 • Dan vanuit de fellowschipcommissie: Een 9 tal personen die naar Berlijn zijn geweest zijn naar de film die Wannsee geweest. Was indrukwekkend.
 • Gisteren heeft afvaardiging van onze club deelgenomen aan de Wijchen -Beuningen Tweestromenland pubkwis. Na 3 ronden stond onze club bovenaan. Daarna drie ronden wat de mist in, vooral door nogal moderne muziek. Als tiende geëindigd. Avond heeft 3000 euro opgeleverd.
 • Voorzitter: Uitnodiging voor ledenvergadering 16 december heeft iedereen gehad. 7 december volgt de kandidatenlijst. Indien nog onderwerpen dan laat het voor 5 december weten.
 • Er is een Jubileumpuzzle van Rotary, info volgt. 1000 stukjes.
 • Waar zijn de tulpenbollen? Anneke assen gaat erachter aan.
 • 25 november clubzaken. OA over past rotarians. Wordt wat informelere lunch.
 • Roelof Mol. Oekraine. Opnieuw verzoek van Poolse club gehad dit maal om mee te werken aan aanschaf van noodgeneratoren. Willen we een steentje bijdragen? Er ontstaat wat discussie, gaat vooral over de inhoud. Heeft deelname voldoende effect: Beslissing: als het nuttig lijkt dan heeft het bestuur de ruimte om te acteren. Er is ook nog een potje van 7 clubs uit een oud project, misschien ook een idee om dat voor de Oekraïne aan te spreken.

Voordracht
SPREKER De heer Jo Berden De ommuring van Nijmegen met haar torens en poorten.
Jo is ex internist uit de Radboud. Na pensionering is hij opgeleid tot stadsgids, en zich gaan verdiepen in de ommuring van Nijmegen in de afgelopen 600 jaar.
Ook in de romeinse tijd waren er al ommuringen in Nijmegen.
Jo heeft een aaltal belangrijke informatiebronnen gebruikt voor zijn verhaal.
1 Hendrik Feltman. Heeft In 1669 plattegrond van Nijmegen geschilderd, te zien in Valkhofmuseum.
2 Hendrik van Schevichaven. 1827 – 1918. Stadsarchivaris van Nijmegen. De kenschetsen van Nijmegen is van zijn hand.
3 Rudolphus van Laurier. Heeft veel aquarellen van de stadswallen gemaakt.
4 Gerard Korfmacher. In 1875 opdrachtgekregen om stadswallen en poorten te fotograferen, althans wat er nog van resteerde
5 Friedrich Gorissen. Stadsarchivearis van Kleef, heeft ook veel over Nijmegen geschreven,
In 1230 is de eerste stadswal opgericht nadat Nijmegen stadsrechten had gekregen van Keizer Hendrik de VII. Aarden wal, Valkhof lag buiten de wal.
In 1325 is de tweede wal gebouwd Het was een stenen muur (waarschijnlijk dubbel) met droge gracht. Het Valkhof lag binnen de muren, de haven er buiten. De Graven van Gelre warden niet blij met het in de stad opnemen van het Valkhof, omdat ze daardoor veel meer rekening moesten houden met de stad.
1436 – 1542 is de derde muur gebouwd, daardoor werd de stad nog groter.
Rond 1850 was de druk om de stadswallen af te breken groot. Doordat buiten de wallen een schootsveld moest zijn kon er daar niet gebouwd worden en werd alles echt in de stad gepropt, met als gevolg uiterst onhygiënische omstandigheden en epidemieën.
Jo neemt ons vervolgens mee op een virtuele ronde langs alle stadspoorten van Nijmegen en geeft een levendige beschrijving van hun functies en hoe ze er uit zagen. Het waren er 25. In onveilige tijden konden ze op twee na (een aan de waal en een naar het zuiden) volgestort worden met aarde waardoor de vestiging veel beter verdedigbaar werd.
Voor de liefhebber is er een stadswandeling langs alles wat er nog rest van de stadswallen en de plekken waar de poortden hebben gestaan, een aanrader voor iedereen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 10 november 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 10 november 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:  15 leden

Gasten:  5

De avond begon meteen mooi met een aangename ontvangst bij Boekhandel Roelants. Onze vriend Wouter stond zelf in de zaak, ontving ons hartelijk en stelde meteen zijn zoon Julius voor. Beneden was de ruimte omgetoverd tot een eetzaal met twee mooie grote tafels waar wijn en brood al klaarstonden. Zo’n andere omgeving doet meteen wat. Aan de tafels met de 15 aanwezige leden, de partners Hermien, Joke en Petra en natuurlijk de beide dichters, Marijke Hanegraaf en Victor Vroomkoning ontstonden meteen geanimeerde gesprekken.

Eelke, als voorzitter van deze avond, heette vervolgens iedereen welkom, hij had verder geen mededelingen van het secretariaat. Ook waren er geen jarigen of belangrijke data te noemen.

PROGRAMMA:

 • 18 november Jo Berden Ommuring van Nijmegen met haar poorten en torens
 • 25 november Clubzaken
 • 2 december Jeroen Simkens Duurzaam beleggen: van marketingtruc naar verankering in de financiële wereld

BELANGRIJKE DATA:

 • 16 december Algemene Leden Vergadering
 • 30 december geen bijeenkomst
 • 6 januari bijeenkomst georganiseerd door bestuur en programma commissie

MEDEDELINGEN:  

Jan Roelof vertelde over de avond bij Rotary Tongeren. Lilian en Jan Roelof waren daar te gast en hebben een bijzonder boeiende voordracht meegemaakt van Michèle Coninsx, VN topvrouw, over internationale terrorisme bestrijding. Jan Roelof had een volle Rotary week want de avond daarna was hij bij het Avondje van vijf bij Bart Kramer. De muzikale inbreng van Theo, bijzonder bier, wijn en kaasplank van Bart en de mooie bespiegelingen van allen maakten samen een aangename avond.

Anneke vertelde dat ze in Basel is geweest bij de opleiding voor gouverneurs. Er waren veel Nederlanders aanwezig; alle gouverneurs, inkomend gouverneurs. Thema’s waren: Moeder en kind zorg, vrede, milieu en Roteract. Anneke vertelde ook over  het landelijk TRF (The Rotary Foundation) Seminar aan op 26 november aanstaande bij IHE Delft. Dit is een uitgelezen gelegenheid om kennis te maken met het IHE Institute for Water Education in Delft én kennis te maken met The Rotary Foundation, de wereldwijde goede doelen organisatie van Rotary. Gasten zijn welkom. Anneke stuurt een link om aan te melden. (toegevoegd aan dit verslag)

Dick vertelt dat hij blij is dat hij er weer eens bij kan zijn vandaag.

Verslag van de bijeenkomst

Vervolgens introduceerde Qader de gasten van vanavond. Qader refereert daarbij aan de inspanningen van Victor Vroomkoning om postuum de dichtbundel ‘Ik raak je aan’ van Wam de Moor uit te geven. En als opwarmer draagt Qader een eigen gedicht voor: ‘Schilderijen’ uit de bundel Ziensdurf.

Een kort interview met beide dichters volgt.

Marijke Hanegraaf, is eigenlijk pas begonnen met poëzie toen ze 45 jaar was. Eerder werkte ze onder andere bij Taptoe, het jeugdblad dat we allemaal wel kennen. Inmiddels is eind juni haar vijfde bundel uitgegeven.

Victor Vroomkoning begon veel jonger met gedichten, al op de middelbare school schreef hij onder dit pseudoniem. Voor zijn gedichten ontving hij vele onderscheidingen, waaronder de Karel de Grote prijs; oeuvreprijs van de Gemeente Nijmegen. Onder het heteroniem Stella Napels heeft hij één keer een bundel gepubliceerd. Dat leverde een mooie prijs op, maar ook veel gedonder. Het werd hem behoorlijk kwalijk genomen dat pas later uitkwam dat er een man achter dit heteroniem zat. Het bleef dus bij een uitgave onder die naam. Volgend jaar wil Victor graag een bundel uitgeven met zijn Nijmeegse gedichten.

Marijke Hanegraaf draagt vervolgens enkele gedichten voor, ‘Stadswaard’, ‘Gedicht onder voortdurend blauw’ en ‘Wat wordt’ uit haar laatste bundel getiteld ‘Bestaansbegeerte’. Een liefdesgedicht dat zich afspeelt in Heumensoord. Ook andere gedichten uit deze bundel draagt ze voor. Onder andere over haar reis naar haar dochter die in Nieuw Zeeland woont, over het afscheid en over weer ‘Thuis’.

Deze bundel is een aanrader!

Victor Vroomkoning begint met een introductie over vluchtelingen voordat hij zijn gedichten voordraagt. Allereerst leest hij een gedicht uit ‘Een koud paradijs’, een bundel die op initiatief van Qader is uitgegeven door stichting Gast, titel ‘bidprentje’. In 2010 heeft Victor op verzoek van Gemeente Nijmegen een gedicht geschreven ter nagedachtenis van de mensen uit het verzet WOII, getiteld ‘Ik was geen held’.

Nog een gedicht, voorgedragen toen Victor Vroomkoning de Keizer Karel oeuvreprijs mocht ontvangen, het trieste verhaal van twee medewerkers van Dobbelman, ‘Langenhuizen en Van Wezel’.

En dan iets vrolijkers: in opdracht van het Stedelijk Netwerk Nijmegen en Stedelijk Netwerk Arnhem schreef Victor ‘Spannend’. Hij leest het ons voor. Ook nog twee prachtige gedichten uit de bundel ‘Tachtig, zijn mooiste gedichten’. Ook al een aanbevelenswaardige bundel. Tot slot gedichten die onverbrekelijk met Victor verbonden zijn, omdat ze zo veel ‘gebloemleesd’ zijn. Lievelingsgedicht ‘Vloedlijn’, het gedicht ‘Vuilniszakken’ en het gedi