Weekbericht RC Nijmegen 30 september 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 30 september 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Carla van Amerongen, Antoinette Cremers, Edwin Lotz(inkomend lid)

PROGRAMMA:

BELANGRIJKE DATA:  

MEDEDELINGEN:  VOORZITTER :

-ONS OUD LID EN OUD-VOORZITTER PIETER VAN DEN BOGAARD IS OVERLEDEN;

-11 OKTOBER IS EEN BESTUURSVERGADERING BIJ NADINE. HIER WORDEN DE CONSEQUENTIES VAN

AANVAARDING VAN DE STATUTEN EN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT BESPROKEN.

-DE PRIJZEN VAN LUNCH EN DINER BIJ GROENEWOUD ZULLEN BINNENKORT VERHOOGD WORDEN NAAR 22.50 EURO

Francis Raymakers is binnenkort 50 jaar getrouwd en biedt een drankje aan

Jan Roelof Moll meldt dat de statuten en het huishoudelijk reglement nu officieel geaccepteerd zijn

Theo Bergen meldt dat een tocht met een platbodem met zijn kinderen ter gelegenheid van de tachtigste verjaardag  helaas vanwege COVID-19 bij zijn oudste zoon geen doorgang kon vinden

Astrid Wessels vraagt namens de fellowship commissie “lief en leed” te melden. Tevens bericht zij dat een verzoek gegaan is voor de organisatie van avondjes van acht

 Eelke de Jong verzorgt een voordracht onder de titel “Waarom kan de ECB niet zomaar het beleid van de FED kopiëren?”.

Eelke legt allereerst het verschil uit tussen de bij het Verdrag van Maastricht afgesproken Euro en de daarmee samenhangende instelling van de ECB. Bij de Euro is sprake van een systeem van vaste wisselkoersen hetgeen gevolgen heeft voor het monetair beleid. Hoewel de  Euro wordt geacht een eenheidsmunt te zijn, zal hij uitleggen dat onder druk het toch veel overeenkomsten heeft  met een  munt die bestaat uit delen van munten van verschillende landen.

Het Federal Reserve System mag niet als centrale bank benoemd worden vanwege de weerstand in de USA tegen centralisatie. Het FRS is samengesteld uit een twaalftal reserve banken uit diverse delen van de USA, waardoor men de liquiditeitsvoorziening voor de gehele USA waarborgt. In het betalingsverkeer  ontstaan schulden en vorderingen tussen verschillende reserve banken, die op 1 april ieder jaar op 0 worden gesteld Uiteindelijk is de FED eigenaar van het geheel. Staatsobligaties van de federale overheid vormen het ijkpunt voor het financiële systeem omdat deze  een veilige belegging zijn.

In Europa bestaat een ander systeem (het Eurosysteem) met de ECB en Centrale Banken per land. De nationel centrale banken spelen de rol die de reserve banken in de VS vervullen. Door het betalingsverkeer  ontstaan schulden en vorderingen tussen verschillende nationale centrale banken. Deze tegoeden en schulden blijven staan omdat de nationale centrale banken allen een andere eigenaar hebben.

Het probleem in Europa is dus dat de eigenaar van de nationale banken de nationale overheid is en niet de federale overheid. Dit resulteert in grote verschillen tussenlanden met een grote vordering zoals Duitsland en schuldenlanden zoals Italië en Spanje.

De verschillen tussen tegoeden en vorderingen werden een groot probleem tijdens de financiële crisis in 2012. De ECB intervenieerde met een opkoopbeleid van obligaties. Tegelijkertijd ontstonden grote verschillen in rentepercentages tussen landen in Noord en Zuid-Europa. Het geld stroomde naar 1 deel van het systeem..

Om de verschillen in staats en bankrentes tussen rijk en arm in Europa te verminderen werd voorgesteld Eurobonds te introduceren. Om zo de staatsschulden gemeenschappelijk te maken. Dit was politiek echter niet haalbaar.

Hoe kan de Euro behouden worden als politici niet genoeg Eurobonds willen?

Na 1 Juli van dit jaar werd het Transmission protection Instrument geïntroduceerd.

Eelke concludeert dat het  Euro systeem feitelijk een systeem is met vaste wisselkoersen. Het monetaire beleid moet daar rekening mee houden. De nieuwe maatregelen van de ECB lijken dat deels ook te doen. Maar het kan beter; er dient :

  • meer nadruk gelegd te worden op rentes aan particulieren
  • eisen dat banken niet meer dan x procent van hun vermogen beleggen in staatsleningen van de eigen staat

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

Weekbericht RC Nijmegen 23 september 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 23 september 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten: Edwin Lotz (44 jaar), werkzaam als kandidaat-notaris bij Ten Berge Notarissen (kennismaking)

BELANGRIJKE DATA:  

  • 29 november a.s. is de districtsbijeenkomst die in het teken staat van ledenwerving
  • Denk aan de bijeenkomst van a.s. woensdag 28 september 20.00u in de Thiemeloods i.v.m. de stemming over statuten en huishoudelijk reglement.

 MEDEDELINGEN:  

  • Theo Bergen wordt 80 jaar
  • Verzoek om de update van de Rotary app te downloaden om van alle functies gebruik te kunnen blijven maken

VERSLAG VAN DE BIJEENKOMST

Inleiding Qader Shafiq

Qader vraagt eerst nog een keer aandacht voor het Democratiefestival GrondFest op 30 september van 20-22 uur in de Molenstraatkerk Nijmegen. Daarin gaan 25-minners en 65-plussers in gesprek over hun gedeelde verantwoordelijkheid voor de aarde maar ook over (niet) genomen verantwoordelijkheden. Overbruggen zij de generatiekloof om samen tot oplossingen te komen?

Qader stond vanmorgen relaxed op, ging een rondje hardlopen, en kwam er toen ineens achter dat hij vandaag een inleiding zou geven…….

Hij vertelt met passie en emotie over zijn wortels en het land waar hij zijn wortels heeft, Afghanistan, het land dat niet vergeten mag worden.

Hij groeide op In Afghanistan, woonde daar in diverse regio’s en kwam later weer terug naar Kabul. Zijn vader was telecommunicatiespecialist en zijn moeder onderwijzeres. Zijn droom over zijn toekomst is mede door zijn ouders gevormd. Begin jaren negentig kwam hij naar Nederland ‘Ik wilde geen Nederlander worden. Ik wilde terug. Ik wilde een meisjesschool oprichten, ik wilde de Olympische Spelen naar mijn land halen, ik wilde de Paul Witteman van Afghanistan worden’. In 2003 gaat hij na elf jaar terug, om zijn mogelijkheden te verkennen. Elf jaar gedroomd. Het wordt een desillusie, hij realiseert zich dan voor het eerst dat er geen weg terug is ‘Ik ben Nederlander, maar ik ben wel verantwoordelijk’

Nu er een nieuwe golf van Afghanen naar Nederland is gekomen ziet hij bij hen die hier komen, dat ze niet klaar zijn voor hier. Ze dromen om terug te gaan. De les die hij ieder mee zou willen geven is ‘Ontwikkel je hier, dan krijg je vanzelf mee wat er daar gebeurt’.

Afghanistan is verraden. De Amerikanen, de Nederlanders gingen daar een democratie inrichten, maar het fundament haperde. De Taliban waren in 2001 verslagen, waarom zijn ze toen niet geëlimineerd? Waar ging de opiumopbrengst naar toe, onder toezicht van de Amerikanen? Corruptie en zelfverrijking van de regeringsfunctionarissen ging door. Iran en Rusland zagen hun kans, zij gingen wapens sturen want een democratie onder leiding van het westen kon niet getolereerd worden. Uiteindelijk wordt het land in 2021 door de Westerse mogendheden totaal in de steek gelaten.

Zijn moeder is nu 86 jaar en geeft nog steeds les. Zij is de brug tussen zijn verleden en zijn toekomst. Voor je geboorte word je al verwacht, ben je al geliefd, niemand droomt van een toekomst elders. Maar zijn moeder is veranderd en Qader is veranderd. En dat doet pijn. Qader benoemt het als het trauma van de ontworteling.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.

           

Weekbericht RC Nijmegen 16 september 2022

Rotary Club Nijmegen

Clubjaar 91 /  Jaargang 65 /  Bijeenkomst 16 september 2022

 Motto van clubvoorzitter Maike Woldring  “De hoogte en de diepte in”

Betalingen aan penningmeester Jeroen Simkens op rek. NL34SNSB0932203108 t.n.v. RC Nijmegen. Rekening Van Broekhovenfonds: NL29INGB0003575209.

MEDEDELINGEN VAN HET SECRETARIAAT:

Aanwezig:

Gasten:  Andrea Voskens (spreekster)

PROGRAMMA:

Vr 23/09 Qader Shafiq : “Wordt Afghanistan weer vergeten?”
Wo 28/09 Bespreking Statuten en Huishoudelijk Reglement. 20.00 uur

Let op :Thiemeloods,Leemptstraat34 in Bottendaal

Vr 30/09 Eelke de Jong : “Waarom kan de ECB niet zomaar het beleid van de FED kopiëren? “

BELANGRIJKE DATA:  

MEDEDELINGEN:  

. Maike wijst op het artikel “In verdriet, leed en pijn kun je ook grootsheid ervaren”. Dit artikel in het NRC van 13 september bevat een interview met ons oud-lid en Denker des Vaderlands, Paul van Tongeren.

. De piano recital van Sebastiaan van afgelopen dinsdag was een succes. Peter Matthijs heeft de gespeelde werken in hun cultureel historisch perspectief geplaatst.

. Saskia was 12 september jarig

. Maike wijst nog op de mail van Rotary om de nieuwe app te installeren. Lukt het je niet dan kun je Maike benaderen.

. In het kader van Les Voies Romaines organiseert de Rotary Club van Trier een bezoek aan Trier op 8 oktober. De stad is zeer de moeite waard omdat het hoofdstad van het West Romeinse rijk is geweest. Tevens is er momenteel een interessant tentoonstelling over de val of beter gezegd het langzame imploderen van het West Romeinse rijk. Helaas kunnen veel leden niet. Daarom de oproep wie wil de club representeren? Graag voor 25 september doorgeven aan Anneke Assen.

. 24 september is er een seminar over “Hoe rechtvaardig is duurzaamheid?” in Amersfoort. Zie ook een eerdere email.

. 28 september om 20..00 uur is er een bijeenkomst over de statuten en het huishoudelijk regelement in de Thiemeloods. Leemptstraat 34. Gisteren zijn net nieuwe statuten van Rotary International binnen gekomen. Deze blijken maar tot twee kleine weinig inhoudelijke veranderingen te leiden. KOMT ALLEN OF GEEF EEN VOLMACHT AF. Zie de eerdere  email voor de volmacht.

. Ronald deelt mee dat zijn moeder in de leeftijd van meer dan 100 jaar is overleden. De laatste weken waren moeilijk.

. Maike vertelt dat het gelukt is het schilderij “Gezicht op Rhenen” van Van Gooyen voor het stadsmuseum Rhenen te verwerven, Het was in het bezit van een Berlijnse familie die het graag in de collectie van een klein museum opgenomen zag, zodat het ook tentoongesteld zou worden. Zie ook: https://www.verenigingrembrandt.nl/nl/nieuws/gelukt-van-goyen-voor-rhenen

 Bijeenkomst

Andrea Voskens geeft een presentatie over de citymarketingstrategie van Nijmegen. Ze vertelt over de weg die is bewandeld om van een versnipperd profiel te komen tot een breed door de stad gedragen ambitie om Nijmegen met focus te profileren langs twee speerpunten: Oudste & Bruisende stad en Health & High Tech met als overkoepelend thema Old city / Young vibe. Om dit te bereiken heeft men vanuit het stadhuis een imago onderzoek gedaan. Het bleek dat deze twee thema’s het beste aansloten bij het imago zoals dat beleefd werd. Opvallend is dat partijen in de stad citymarketing wensen, maar hiervoor niet willen betalen. Daarom is er maar een budget van 340.000 euro per jaar en 1 fte. Het thema blijft tot 2030 gehandhaafd. Hiervoor wisselde men vaak van thema, wat marketing lastig maakt.

City marketing is veelzijdig: van het bouwen van basisinstrumenten zoals een bezoekerswebsite tot het stimuleren van events die het profiel van de stad versterken. Het doel om Nijmegen met de beschikbare middelen en personele inzet sterker te profileren is een uitdaging en vraagt vooral commitment van de stad. Door de beperkte middelen zoekt Andrea ook naar goedkope oplossing zoals het uitnodigen van journalisten voor een event. De journalisten mogen dan back stage interviewen en de stad betaalt het verblijf. Komen hier een of meer artikelen uit dan is dat reclame voor de stad en veel goedkoper dan een advertentie plaatsen. De website is: https://www.intonijmegen.com/ontdek-nijmegen/old-city-young-vibe. Hierop zijn naast tekst ook korte filmpjes te zien.

Na de levendige presentatie worden verschillende vragen gesteld

Cor Cremers mist de aandacht voor de vierdaagse: klopt is vanzelfsprekend. Verder wijst hij op het gebrek aan faciliteiten inde stad en omgeving om een congres van meer dan 500 deelnemers te organiseren.

Jan Ramakers zou graag meer focus willen en mist de regio. In Eindhoven richt men zich ook op de regio. Antwoord: in Nijmegen doet men dat ook wel door met name bij het toerisme te wijzen op de mogelijkheden van de omgeving: Rijk van Nijmegen.

Jan Roelof ziet twee doelgroepen: bezoekers voor een of een aantal dagen en degenen die overwegen in Nijmegen of directe omgeving te gaan wonen, mede omdat men meer op afstand is gaan werken. Wordt met dit verschil rekening gehouden?

Roland vraagt of het thema wel door een grote groep gedragen wordt. Dat was vroeger (City of Health) niet altijd zo. Antw. Ja, het thema is gebaseerd op een imago-onderzoek onder partijen uit Nijmegen.

Deze jaargang van het Weekbericht wordt geredigeerd door Hans Classen, Paul Dirven, Salima El Guada, Jan Ramakers en Astrid Wessels (vz). Verzoek van de Ledencommissie: graag de naambadge dragen.